kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


AU.3400-7/07 Mońki, dnia 31.10.2007 r.


O G Ł O S Z E N I E

O U N I E W A Ż N I E N I U P O S T Ę P O W A N I A.

Zarząd Powiatu w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a tel. fax. (85)
7162923 ogłasza unieważnienie postępowania na: „Świadczenie usług związanych
z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości zimowej na drogach powiatowych
powiatu monieckiego w sezonie 2007/2008 ” w części 2 zamówienia - świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych miejskich w Knyszynie i części 3 zamówienia - świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych miejskich w Goniądzu, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 – z późniejszymi zmianami).Uzasadnienie

faktyczne: w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Na część 2 „świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych miejskich w Knyszynie i część 3 zamówienia „świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych miejskich w Goniądzu" nie złożono żadnej oferty.
prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.


Starosta Moniecki
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:30 dnia 31.10.2007r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00