kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 06.04.2011 r.
ASI.272.6.2011


Dotyczy: informacji o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Dostawę ciągnika w wersji drogowej i osprzętu do ciągnika dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ” .Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zmianami ), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę ciągnika w wersji drogowej i osprzętu do ciągnika dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ” unieważnia:
- w Części 1: dostawa ciągnika w wersji drogowej z ładowaczem o udźwigu min. 1800 kg, czerpakiem do materiałów sypkich o pojemności łyżki pow. 0,7 m3, widłami do euro palet na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4;
- w Części 3: dostawa przyczepy rolniczej dwuosiowej trójstronnego wywrotu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1

Uzasadnienie:
Faktyczne – w przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert na część 1 wpłynęła jedna ważna oferta firmy „Rolmex – Misiuda” Spółka jawna , ul. Ściegiennego 264 C, 25-116 Kielce z ceną ofertową brutto 276 504,00 zł . Na sfinansowanie Części 1 zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 209 100,00 zł brutto i kwoty tej nie może zwiększyć do ceny oferty najkorzystniejszej.
Do upływu terminu składania ofert na część 3 nie złożono żadnej oferty.
Prawne – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.Starosta
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:19 dnia 6.4.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00