kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2007 Pozycja 141941

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Starostwo Powiatowe
Adres pocztowy:
ul. Słowackiego 5a
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Mońki 19-100 podlaskie
Telefon: Fax:
(085) 716 21 96 (085) 716 29 23

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Knyszyn w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Knyszyn w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Glówny przedmiot 74.27.00.00-2
Dodatkowe przedmioty


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 92000.00 Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ Nr: NAZWA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/09/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno - Kartograficznych WITMAR s.c. Witold i Rafał Piotrowicz
Adres pocztowy:
ul. Ciepła 1
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Białystok 15-472 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 92 000,00

Oferta z najniższą ceną: 92 000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 156 400,00

Waluta: PLN


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:51 dnia 18.9.2007r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00