kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 10. 09.2012 r.


ASI.272.12.2012

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 278026-2012 z dnia 2012-07-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Opis przedmiotu zamówienia . 1/ Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nakładek asfaltowych na niżej wymienionych drogach powiatowych: - dr Nr 2365 B ul. Słowackiego w Mońkach na odcinku 619 m; - dr Nr 1416B Mońki - Hornostaje - Jaski -...
Termin składania ofert: 2012-08-20

Mońki: Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 4,104 km
Numer ogłoszenia: 336982 - 2012; data zamieszczenia: 07.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 278026 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 4,104 km.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nakładek asfaltowych na niżej wymienionych drogach powiatowych: - dr Nr 2365 B ul. Słowackiego w Mońkach na odcinku 619 m; - dr Nr 1416B Mońki - Hornostaje - Jaski - Goniądz na odcinku 1000 m; - dr Nr 1368 B dr kraj Nr 65 - Dziękonie - Boguszewo - Peńskie - Zastocze - Krypno na odcinku 50 m; - dr Nr 1407 B od dr woj. Nr 671 do Kalinówki Kościelnej na odcinku 800 m; - dr Nr 2621 B ul. Kościuszki w Goniądzu na odcinku 600 m; - dr Nr 1385 B dr woj. Nr 671 - Krypno Kościelne - Ruda- gr. Powiatu na odcinku 445 m; - dr Nr 1405 B ul. Grodzieńska w Jasionówce na odcinku 290 m; - dr nr 1374 B miejscowość Zajki na odcinku 300 m.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe UNIDROG Sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 902707,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 921910,50
Oferta z najniższą ceną: 921910,50 / Oferta z najwyższą ceną: 988760,44
Waluta: PLN.STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:14 dnia 11.9.2012r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00