kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 18.05.2011 r.
Znak pisma: ASI.272.8.2011

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1398 B od dr woj. Nr 671 – Zofiówka – Nowiny Kasjerskie – Nowiny Zdroje – Krasne Folwarczne – do dr kraj. Nr 8 we wsi Nowiny Kasjerskie w km 0 + 000 – 0 + 889,60”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1398 B od dr woj. Nr 671 – Zofiówka – Nowiny Kasjerskie – Nowiny Zdroje – Krasne Folwarczne – do dr kraj. Nr 8 we wsi Nowiny Kasjerskie w km 0 + 000 – 0 + 889,60” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:


Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o. o. 19 – 203 Grajewo, ul. Robotnicza 4

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert .

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 ważne oferty. W kryterium cena złożone oferty otrzymały następującą punktację:

- oferta nr 1 Przedsiębiorstwa Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o. 15 – 680 Białystok, ul. Produkcyjna 102 otrzymała 84,62 pkt;

- oferta nr 2 Przedsiębiorstwa Budowlano – Drogowego „BIALEKO” W. i A. Pietruczuk s. c. Fasty, ul. Dzikowska 6, 15-694 Białystok otrzymała 92,69 pkt;

- oferta nr 3 Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego „UNIDROG” Sp. z o. o. 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4 otrzymała 100,00 pkt;

- oferta Nr 4 Strabag Sp. z o. o. Budownictwo Infrastruktury, ul. Parzniewska 10, 05 - 800 Pruszków Dyrekcja Płn. - Wsch. PF Oddział Białystok Grupa Augustów, ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów otrzymała 84,95 pkt.


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:58 dnia 18.5.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00