kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 20.07.2012 r.

ASI.272.10.2012

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 193578-2012 z dnia 2012-06-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1) Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2011 r. lub w 2012 r. nieużywanego samochodu dostawczego ze skrzynią otwartą o masie całkowitej do 3,5 ton do przewozu osób oraz ładunku. 2) Zamawiający wymaga aby...
Termin składania ofert: 2012-06-22

Mońki: Dostawa samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton do przewozu osób oraz ładunku dla Starostwa Powiatowego w Mońkach
Numer ogłoszenia: 260904 - 2012; data zamieszczenia: 19.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 193578 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton do przewozu osób oraz ładunku dla Starostwa Powiatowego w Mońkach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2011 r. lub w 2012 r. nieużywanego samochodu dostawczego ze skrzynią otwartą o masie całkowitej do 3,5 ton do przewozu osób oraz ładunku. 2) Kod według CPV 34.13.61.00-0 - lekkie samochody półciężarowe 3) Zamawiający wymaga aby wykonawca wraz z dostawą sprzętu przekazał zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: książkę pojazdu, świadectwo homologacji, instrukcje obsługi i konserwacji, książki gwarancyjne z wpisem planowanych przeglądów gwarancyjnych , deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, świadectwo zgodności CE, wykaz autoryzowanych punktów serwisowych. Książka gwarancji i instrukcje obsługi muszą być opracowane w języku polskim. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony samochód dostawczy. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ, 5) W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 6) Wymagania przedmiotowe: a) zamawiający wymaga aby oferowany samochód spełniał wymagania określone w załączniku Nr 2 do SIWZ. Wykonawca składający ofertę dostarczy charakterystykę oferowanego samochodu - Załącznik Nr 7 do SIWZ. b) zamawiający wymaga aby najbliższy punkt serwisowy był dostępny w odległości max. 100 km od siedziby Zamawiającego. c) zamawiający wymaga aby oferowany samochód spełniał: - wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy; - minimalne wymogi Dyrektywy CEE EURO 5 (2007/715/CE) w zakresie emisji spalin. W celu potwierdzenia spełniania wymagań Zamawiającego Wykonawca dołączy do oferty specyfikacje techniczna producenta samochodu w języku polskim..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.61.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Frank-Cars Sp. z o. o. Autoryzowany Dealer, ul. Jagiellońska 147/151, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 108486,00
Oferta z najniższą ceną: 108486,00 / Oferta z najwyższą ceną: 119900,00
Waluta: PLN.


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:26 dnia 11.9.2012r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00