kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 31.08.2012 r.

ASI.272.13.2012
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 265240-2012 z dnia 2012-07-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Opis przedmiotu zamówienia . Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów: Boguszewo, Czekołdy, Dudki, Dudki Kolonia, Dziękonie, Konopczyn, Kropiwnica, Krzeczkowo, Kuczyn, Lewonie, Magnusze, Moniuszeczki,...
Termin składania ofert: 2012-08-03

Mońki: Wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Boguszewo, Czekołdy, Dudki, Dudki Kolonia Dziękonie, Konopczyn, Kropiwnica, Krzeczkowo, Kuczyn, Lewonie, Magnusze, Moniuszeczki, Potoczyzna, Sikory, Waśki i Zalesie gmina Mońki, w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.
Numer ogłoszenia: 324346 - 2012; data zamieszczenia: 31.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 265240 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Boguszewo, Czekołdy, Dudki, Dudki Kolonia Dziękonie, Konopczyn, Kropiwnica, Krzeczkowo, Kuczyn, Lewonie, Magnusze, Moniuszeczki, Potoczyzna, Sikory, Waśki i Zalesie gmina Mońki, w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów: Boguszewo, Czekołdy, Dudki, Dudki Kolonia, Dziękonie, Konopczyn, Kropiwnica, Krzeczkowo, Kuczyn, Lewonie, Magnusze, Moniuszeczki, Potoczyzna, Sikory, Waśki, i Zalesie gmina Mońki w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 133, poz. 1287 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno Kartograficznych WITMAR s.c. Krystyna i Witold Piotrowicz, ul. Ciepła 1, 15-472 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 72447,00
Oferta z najniższą ceną: 59778,00 / Oferta z najwyższą ceną: 114390,00
Waluta: PLN.
STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:41 dnia 11.9.2012r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00