kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 03.12. 2012 r.

ASI.272.15.2012

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 360460-2012 z dnia 2012-09-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej czynnej, w prognozowanej...
Termin składania ofert: 2012-11-05

Mońki: Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego
Numer ogłoszenia: 470674 - 2012; data zamieszczenia: 26.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 360460 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej czynnej, w prognozowanej łącznej ilości w okresie trwania umowy około 3 276 013 kWh dla podmiotów stron porozumienia: Starostwo Powiatowe w Mońkach, wraz z jednostkami Powiatu, Gmina Mońki, Gmina Knyszyn, Gmina Goniądz, Gmina Krypno, Gmina Jasionówka, Gmina Jaświły 2. Zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ, w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku dla łącznej liczby 418 punktów poboru energii. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ w przypadku zmian praw własności, praw do administrowania, zmiany sposobu użytkowania i zamknięcia punktów poboru energii a także do zwiększenia liczby punktów poboru energii w przypadku zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucyjnych dla punktów poboru energii nie uwzględnionych w załączniku Nr 1 do SIWZ w ilości do 10% liczby punktów wskazanych w zamówieniu podstawowym bez konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego. 4. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodne z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz Polskimi Normami..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
PKP ENERGETYKA S.A. Oddział w Warszawie - Obrót Energia Elektryczną, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 915318,03 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 969496,74
Oferta z najniższą ceną: 969496,74 / Oferta z najwyższą ceną: 977152,77
Waluta: PLN.


Starosta
mgr Joanna KulikowskaAutor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:34 dnia 4.12.2012r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00