kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 03.08.2011 r.
Znak pisma: ASI.272.13.2011

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1 898,00 m”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1 898,00 m” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:


Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o. o. 19 – 203 Grajewo, ul. Robotnicza 4

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert .

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 ważne oferty. W kryterium cena złożone oferty otrzymały następującą punktację:

- oferta nr 1 Przedsiębiorstwa Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o. 15 – 680 Białystok, ul. Produkcyjna 102 otrzymała 88,62 pkt;

- oferta Nr 2 Strabag Sp. z o. o. Budownictwo Infrastruktury, ul. Parzniewska 10, 05 - 800 Pruszków Dyrekcja Płn. - Wsch. PF Oddział Białystok Grupa Augustów, ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów otrzymała 73,66 pkt.

- oferta nr 3 Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego „UNIDROG” Sp. z o. o. 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4 otrzymała 100,00 pkt;
Starosta
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:12 dnia 3.8.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00