kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 04.01. 2013 r.

ASI.272.17.2012

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 486418-2012 z dnia 2012-12-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje zakup nw. paliw i olejów silnikowych dla środków transportu i sprzętów znajdujących się w ewidencji Starostwa Powiatowego w Mońkach: 1/ Etyliny bezołowiowej 95, w ilości do 7 000 l, 2/ Oleju...
Termin składania ofert: 2012-12-13

Mońki: Dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach
Numer ogłoszenia: 1433 - 2013; data zamieszczenia: 03.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 486418 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje zakup nw. paliw i olejów silnikowych dla środków transportu i sprzętów znajdujących się w ewidencji Starostwa Powiatowego w Mońkach: 1/ Etyliny bezołowiowej 95, w ilości do 7 000 l, 2/ Oleju napędowego , w ilości do 45 000 l, Paliwo - etylina bezołowiowa 95 oraz olej napędowy muszą spełniać polskie normy oraz standardy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221 poz. 1441ze zmianami ). Wykonawca musi zapewnić pobór paliwa na stacji paliw położonej, na terenie miasta Mońki, czynnej od godz. 600 do godz. 1600 w dni robocze. Dostawy paliw będą realizowane na stacjach Wykonawcy w ilościach zależnych od bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zapewni bezgotówkowy sposób transakcji. Podczas tankowania rejestrowana będzie ilość i rodzaj pobranego paliwa. Tankowanie paliw każdorazowo będzie dokumentowane wpisem w asygnacie paliwowej na stacji paliw i w karcie paliwowej Zamawiającego wystawionej na numer rejestracyjny pojazdu oraz imię i nazwisko użytkownika Wykonawca będzie wystawiać faktury zbiorcze za dokonane zakupy paliw z terminem płatności 21 dni. Wykonawca zapewni pełny monitoring transakcji: data, miejsce, ilość, cena jednego litra paliwa, wartość zakupionego paliwa po uwzględnieniu oferowanego rabatu z wyszczególnieniem nr rejestracyjnego oraz nazwiska kierowcy. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych, przy zachowaniu następujących warunków: - wykonawca zobowiązuje się do wydania zamawiającemu kart paliwowych bezpłatnie w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania i rozliczenia zamówienia, - wykonawca do każdej faktury będzie dołączał zestawienie transakcji w poszczególnym okresie rozliczeniowym w formie papierowej zawierające co najmniej datę tankowania, rodzaj produktu, ilość, cenę jednostkową, nr rejestracyjny pojazdu, nr karty, wartość transakcji. 3/ Olejów silnikowych: a/ olej do mieszanek paliwowych Orlen Oil 2T semisynthetic w ilości do 60 l lub równoważny o właściwościach nie gorszych niż: - klasa jakości API TC, - półsyntetyczny, do silników dwusuwowych. b/ olej silnikowy LUX 10 SA SAE 30 (piła, podkrzesywarka), w ilości do 600 l lub równoważny o właściwościach nie gorszych niż: - klasa jakości API przynajmniej SA, - klasa lepkości SAE przynajmniej 30, c/ olej silnikowy dla diesla Orlen Oil Diesel 2 HP, w ilości do 250 l lub równoważny o właściwościach nie gorszych niż: - klasa jakości API przynajmniej CG - 4, - klasa lepkości SAE przynajmniej 15W/40.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.21.11.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Dostawa paliw płynnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe LTL spółka z o.o., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 236530,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 291330,00
Oferta z najniższą ceną: 291330,00 / Oferta z najwyższą ceną: 291330,00
Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: Dostawa olejów silnikowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
PETRO - OIL Podlaskie Centrum Olejowe Sp. z o.o., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6297,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9012,40
Oferta z najniższą ceną: 9012,40 / Oferta z najwyższą ceną: 12263,10
Waluta: PLN.STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 8:33 dnia 8.1.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00