kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 12.10.2011 r.
GG.2512.6.2011

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „ Dostawę energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność Powiatu Monieckiego ”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Dostawę energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność Powiatu Monieckiego” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Obrót Energią Elektryczną, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa


Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty:
1) oferta Nr 1 – CENTROZAP Spółka Akcyjna, 40 – 282 Katowice, ul. Paderewskiego 32 C otrzymała 99,74 pkt;
2) oferta Nr 2 - PGE OBRÓT S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów otrzymała 99,93 pkt;
3) oferta Nr 3 - PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Obrót Energią Elektryczną, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa otrzymała 100,00 pkt;
4) oferta nr 4 - Energa Obrót S.A. ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk otrzymała 97,70 pkt;
STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:6 dnia 12.10.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00