kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 26.03.2013 r.


ASI.272.3.2013

Mońki: Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2359 B ul. Magazynowa w Mońkach stanowiącej obwodnicę centrum miasta na odcinku o długości 889,95 m
Numer ogłoszenia: 116904 - 2013; data zamieszczenia: 25.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 64140 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2359 B ul. Magazynowa w Mońkach stanowiącej obwodnicę centrum miasta na odcinku o długości 889,95 m.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia . 1/ Przedmiot zamówienia obejmuje ( z uwzględnieniem postanowień art. 2 pkt. 8 oraz art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2359 B ul. Magazynowa w Mońkach stanowiącej obwodnicę centrum miasta na odcinku o długości 889,95 m. W stanie istniejącym ul. Magazynowa w Mońkach posiada jezdnię żwirową i brukowcową obramowaną krawężnikiem betonowym. Konstrukcja jezdni jest następująca: żwirowa od km 0 + 060,00 do km 0 + 660,00 o szerokości 7,0 - 7,3 m, brukowcowa od km 0+000,00 do km 0 + 060,00 oraz km 0 + 660,00 do km 0 + 889,95. Przebudowa drogi powiatowej będzie polegała na: a) wzmocnieniu istniejącej nawierzchni do parametrów odpowiadających kategorii ruchu KR 1, szer. jezdni 6,00 m; b) wykonaniu chodników z betonowych płyt chodnikowych i zjazdów z betonowej kostki brukowej; c)wykonaniu parkingu dla samochodów osobowych; d) poprawieniu odwodnienia drogi, budowa kanalizacji deszczowej; e) wykonaniu oznakowania pionowego i urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 2/ W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informację taką należy umieścić w załączniku nr 5 do SIWZ Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 3/ Na wykonane roboty drogowe Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji. 4/ Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania prowadzonych robót w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót. Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 5/ Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej przy odbiorze końcowym następujące dokumenty: - recepty i ustalenia technologiczne; - dziennik budowy i książki obmiarów; - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badania i oznaczenia laboratoryjne, zgodne z SST; - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót; - kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 6/ Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa: a) przedmiar robót - załącznik Nr 8 do SIWZ, b) wzór umowy - załącznik Nr 7 do SIWZ c) szczegółowe specyfikacje techniczne - załącznik Nr 9 do SIWZ, d) projekt wykonawczy - załącznik Nr 10 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.13.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe UNIROL Dorota Kulikowska, ul. Robotnicza 6, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe UNIDROG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2219172,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1494466,33
Oferta z najniższą ceną: 1494466,33 / Oferta z najwyższą ceną: 1711280,77
Waluta: PLN.STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 10:13 dnia 27.3.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00