kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 23.11.2011 r.
Znak pisma: ASI.272.16.2011
Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2012 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2012 r. ” za najkorzystniejsze zostały uznane oferty złożone przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „LTL” spółka z o. o. 15-399 Białystok, ul. Składowa 12 na część 1 : dostawa paliw płynnych,

Petro - Oil Podlaskie Centrum Olejowe Sp. z o. o 15-399 Białystok, ul. Składowa 12 na część 2: dostawa olejów silnikowych

Uzasadnienie: wybrane oferty spełniają warunki określone przez Zamawiającego, otrzymały 100 pkt w kryterium cena i są ofertami najkorzystniejszymi w tym postępowaniu .
Do upływu terminu składania ofert złożono :
- na część 1: dostawa paliw płynnych – 1 ofertę ,
- na część 2 : dostawa olejów silnikowych – 2 oferty
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %. Ocenie pod względem kryterium cena podlegały 2 ważne oferty.
Część 1 : dostawa paliw płynnych:
- oferta nr 1 Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo – Usługowego „LTL” spółka z o. o. 15-399 Białystok ul. Składowa 12 otrzymała – 100,00 pkt,
Część 2: Dostawa olejów silnikowych:
- oferta nr 2 Petro - Oil Podlaskie Centrum Olejowe Sp. z o. o. 15-399 Białystok ul. Składowa 12 otrzymała - 100,00 pkt,
- oferta nr 1 Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo – Usługowego „LTL” spółka z o. o. 15-399 Białystok ul. Składowa 12 otrzymała - 89,33 pkt.


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 12:44 dnia 24.11.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00