kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki dnia 31.05.2013

PRP..042.4.12.2012
Mońki: Dostawa urządzeń do wyposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w ramach Projektu Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu Zadanie 4. Zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych - praktyczna nauka zawodu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013:
Numer ogłoszenia: 203256 - 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 166386 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń do wyposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w ramach Projektu Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu Zadanie 4. Zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych - praktyczna nauka zawodu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013:.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: / Przedmiot zamówienia obejmuje Dostawę nw. urządzeń do wyposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w ramach Projektu Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu Zadanie 4. Zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych - praktyczna nauka zawodu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013: a) podnośnika dwustemplowego podłogowego - 1 szt. b) sprężarki zasilającej warsztaty szkolne - 1 szt.; c) wyważarki do kół o zwiększonej średnicy - 1 szt. d) urządzenia do demontażu kół o zwiększonej średnicy - 1 szt. e) kluczy pneumatycznych o większych rozmiarach - 1 kpl. f) podnośnika silnikowego wzmocnionego - 1 szt. g) zestawu kluczy (profesjonalny wózek narzędziowy) - 1 szt. h) profesjonalnej myjki ciśnieniowej - 1 szt. i) prostownika uniwersalnego z możliwością rozruchu 12/24V- 1 szt..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.41.00.00-3, 42.12.30.00-7, 43.80.00.00-1, 44.51.00.00-8, 42.99.50.00-7, 31.44.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   
Nazwa: Sprężarka zasilająca warsztaty szkolne szt.1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
UNIMETAL - SERWIS Sp. z o.o., ul. Kujańska 10, 77-400 Złotów, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21625,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 24600,00
Oferta z najniższą ceną: 24600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24600,00
Waluta: PLN.
Część NR: 3   
Nazwa: wyważarka do kół o zwiększonej średnicy 1 szt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
UNIMETAL - SERWIS Sp. z o.o., ul. Kujańska 10, 77-400 Złotów, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29966,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 31980,00
Oferta z najniższą ceną: 31980,00 / Oferta z najwyższą ceną: 38130,00
Waluta: PLN.
Część NR: 4   
Nazwa: urządzenie do demontażu kół o zwiększonej średnicy 1 szt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
UNIMETAL-SERWIS Sp. z o.o., ul. Kujańska 10, 77-400 Złotów, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52566,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 62115,00
Oferta z najniższą ceną: 62115,00 / Oferta z najwyższą ceną: 78720,00
Waluta: PLN.
Część NR: 5   
Nazwa: klucze pneumatyczne o większych rozmiarach 1 kpl
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
R. G. Ryszard Grabowski, ul. Pietkiewicza 6A/32, 15-689 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4061,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4499,96
Oferta z najniższą ceną: 4499,96 / Oferta z najwyższą ceną: 5535,00
Waluta: PLN.
Część NR: 6   
Nazwa: podnośnik silnikowy wzmocniony szt. 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
UNIMETAL - SERWIS Sp. z o.o., ul. Kujańska 10, 77-400 Złotów, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6527,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9717,00
Oferta z najniższą ceną: 9717,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9717,00
Waluta: PLN.
Część NR: 7   
Nazwa: zestaw kluczy (profesjonalny wózek narzędziowy) 1 szt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
UNIMETAL - SERWIS Sp. z o.o., ul. Kujańska 10, 77-400 Złotów, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4467,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6027,00
Oferta z najniższą ceną: 6027,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6027,00
Waluta: PLN.
Część NR: 8   
Nazwa: profesjonalna myjka ciśnieniowa szt. 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
UNIMETAL - SERWIS Sp. z o.o., ul. Kujańska 10, 77-400 Złotów, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14145,00
Oferta z najniższą ceną: 14145,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14145,00
Waluta: PLN.
Część NR: 9   
Nazwa: prostownik uniwersalny z możliwością rozruchu 12/24 V
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
R. G. Ryszard Grabowski, ul. Pietkiewicza 6A/32, 77-400 Złotów, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1622,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1364,38
Oferta z najniższą ceną: 1364,38 / Oferta z najwyższą ceną: 1586,70
Waluta: PLN.


STAROSTA
mgr Joanna KulikowskaAutor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:40 dnia 3.6.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00