kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 18.05.2011 r.
ASI.272.3.2011


Dotyczy: informacji o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego Część 4: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2359 B ul. Magazynowa w Mońkach na odcinku 1,2 km” .Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zmianami ), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego” unieważnia w Części 4: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2359 B ul. Magazynowa w Mońkach na odcinku 1,2 km na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7.


Uzasadnienie
Faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu wykonawca „Inwestor” Konin Pracownia Projektowa , ul. Okólna 6 , 62 – 510 Konin , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na część 4 zamówienia : Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2359 B ul. Magazynowa w Mońkach na odcinku 1,2 km w dniu 18.04.20011 r. odmówił podpisania umowy. W świetle art. 94 ust. 3 Prawa zamówień publicznych jeżeli wykonawca , którego oferta została wybrana , uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ponownego ich badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania , o których mowa w art. 93 ust. 1.
Zgodnie z art. 94 ust. 3 zamawiający w dniu 20.04.2011 r. wybrał ofertę następną w kolejności. Wybrany ponownie wykonawca Krzysztof Święcki, ul. Włókiennicza 3 , 18-400 Łomża odmówił w dniu 27.04.2011 r. podpisania umowy. Zamawiający jeszcze raz w dniu 28.04.2011 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert. Kolejny wybrany wykonawca Zakład Realizacji Inwestycji DROMOBUD Wojciech Borzuchowski ul. Namysłowska 2 A / 74 03 -454 Warszawa w dniu 10.05. 2011 r. także odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
W zaistniałej sytuacji zrealizowanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w ofercie stało się niemożliwe do wykonania. Zgodnie z warunkami SIWZ zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. Z uwagi na odmowę podpisania umowy przez kolejnych wybranych wykonawców procedura przetargowa przedłużyła się co spowodowało, że postępowanie stało się obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. Pozostały czas nie daje możliwości na uzyskanie czasochłonnych uzgodnień od instytucji zarządzających poszczególnymi mediami i obiektami usytuowanymi w pasie drogowym a tym samym na zrealizowanie zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami SIWZ. Podpisanie umowy na warunkach, obiektywnie nie możliwych do wywiązania się byłoby zawarciem umowy o świadczenie niemożliwe i skutkowałoby nieważnością tej umowy.
Prawne: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegąjącej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Na podstawie art. 387 § 1 kc. umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna.


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:17 dnia 18.5.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00