kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

 
Mońki, dnia 03.06.2013 r. 
 
ASI.272.6.2013 
Mońki: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach 
Numer ogłoszenia: 210834 - 2013; data zamieszczenia: 31.05.2013 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 166196 - 2013r. 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23. 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach. 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest produkcja i dostawa według wzorów i warunków określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 1123 ze zmianami) w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów niżej wymienionych tablic rejestracyjnych: 1) samochodowe zwyczajne, tymczasowe, indywidualne, badawcze i zabytkowe, (jednorzędowe i dwurzędowe), w ilości do 15 000 szt. 2) motocyklowe zwyczajne, tymczasowe, indywidualne i zabytkowe, (dwurzędowe), w ilości do 3 000 szt. 3) motorowerowe zwyczajne i tymczasowe,( dwurzędowe), w ilości do 1500 szt. Podane ilości tablic rejestracyjnych są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe bądź prawne. Zakres potrzeb będzie ustalany sukcesywnie według potrzeb zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji poszczególnych zamówień cząstkowych w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zamówienia cząstkowego wystawionego przez Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dostawę awaryjną tablic oraz dostawę wtórników i indywidualnych tablic wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w terminie 3 dni. Miejscem dostawy będzie - Starostwo Powiatowe w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A. Koszty transportu oraz ubezpieczenia na czas przewozu tablic ponosi wykonawca. Oferowane przez wykonawcę tablice rejestracyjne muszą posiadać certyfikat wydany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie stwierdzający zgodność wyrobu z wymaganymi warunkami technicznymi. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia ani jego części podwykonawcom.. 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.42.34.00-5. 
SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2013. 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 
TABLA Sp.z o.o., ul. Diamentowa 7 B, 20-447 Lublin, kraj/woj. lubelskie.  
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 296250,00 PLN. 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
Cena wybranej oferty: 111540,00 
Oferta z najniższą ceną: 111540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 147675,00 
Waluta: PLN. 
 
 
 
STAROSTA 
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:50 dnia 3.6.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00