kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 06.06.2013 r.

ASI.272.8.2013


Mońki: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2013 r.
Numer ogłoszenia: 214556 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 167086 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2013 r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych, na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego. Zamówienie obejmuje: - dostarczenie pospółki na wskazane odcinki dróg powiatowych, rozścielenie, zagęszczenie i wyprofilowanie, - zamawiający każdorazowo w zależności od potrzeb będzie uzgadniać z wykonawcą odcinki dróg objęte wykonaniem zamówienia, - wykonawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia robót w terminie 3 dni od telefonicznego zgłoszenia przez zamawiającego potrzeby wykonania remontu, - wykonawca będzie zobowiązany do zachowania ciągłości robót na zleconych przez zamawiającego odcinkach dróg, - przewidywany zakres robót w okresie realizacji zamówienia - do 4 500 m3 dostarczonej, wyprofilowanej i zagęszczonej pospółki, - jednostką obmiaru wykonanych robót będzie 1 m3 dostarczonej i wbudowanej pospółki bez względu na odległość transportu. 3.1. Wynagrodzenie wykonawcy będzie stanowić cenę jednostkową określoną w ofercie pomnożoną przez ilość faktycznie wykonanych przez wykonawcę i odebranych przez zamawiającego robót. 3.2. Ilość dowiezionego kruszywa wraz z wbudowaniem , rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem zamawiający będzie potwierdzać w kartach drogowych. 3.3. Dostarczone i wbudowane kruszywo powinno być odpowiedniej jakości i spełniać wymagania dla kruszyw naturalnych do wykonywania remontów nawierzchni żwirowych. Mieszanka żwirowa powinna spełniać wymagania określone w SST stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku wątpliwości co do jakości kruszywa Zamawiający może zlecić jego przebadanie pod kątem przydatności do remontu nawierzchni żwirowych. Kruszywo powinno pochodzić z legalnie działającej żwirowni. Wykonawca powinien posiadać koncesję na wydobywanie kruszyw lub pisemne oświadczenie innego podmiotu wraz z podpisaną umową na udostępnienie tego materiału. Wykonawca każdorazowo do dokumentów rozliczeniowych oraz na każde żądanie zamawiającego zobowiązuje się dostarczać dokument potwierdzający, że kruszywo użyte do wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia pochodzi z legalnych źródeł. 3.4. Dostarczone i wbudowane kruszywo naturalne musi być zgodne z wymaganiami określonymi w art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zmianami). 3.5.Roboty objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 5 do SIWZ). 3.6. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 14.21.22.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 4, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 193725,00
Oferta z najniższą ceną: 193725,00 / Oferta z najwyższą ceną: 199260,00
Waluta: PLN
wz STAROSTY
mgr Robert Sidorski
WICESTAROSTA

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 8:23 dnia 7.6.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00