kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 21.08.2013 r.


ASI.272.13.2013

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 272576-2013 z dnia 2013-07-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1/ Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa chodników w ciągach dróg powiatowych o łącznej długości 2 185 m na terenie Powiatu Monieckiego Przebudowa chodników będzie polegała na: a) wykonaniu koryta;...
Termin składania ofert: 2013-07-29


Mońki: Przebudowa chodników w ciągach dróg powiatowych o łącznej długości 2 185 m na terenie Powiatu Monieckiego
Numer ogłoszenia: 329810 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 272576 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa chodników w ciągach dróg powiatowych o łącznej długości 2 185 m na terenie Powiatu Monieckiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1/ Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa chodników w ciągach dróg powiatowych o łącznej długości 2 185 m na terenie Powiatu Monieckiego Przebudowa chodników będzie polegała na: a) wykonaniu koryta; b) wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego; c) ustawieniu obrzeży chodnikowych; d) ustawieniu krawężników betonowych; e) wykonaniu nawierzchni chodników z kostki brukowej; c) wykonaniu nawierzchni chodników z płyt betonowych 2/ W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. 3/ Na wykonane roboty drogowe Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji. 4/ Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskania wymaganym prawem uzgodnień i przedłożenia go Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót. Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy. 5/ Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa: a) przedmiar robót - załącznik Nr 8 do SIWZ, b) wzór umowy - załącznik Nr 7 do SIWZ c) szczegółowe specyfikacje techniczne - załącznik Nr 9 do SIWZ,..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Przebudowa chodników w ciągach dróg powiatowych o długości 1565 m na terenie gminy Jaświły
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 4, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 143533,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 183853,39
Oferta z najniższą ceną: 183853,39 / Oferta z najwyższą ceną: 202162,37
Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: Przebudowa chodników w ciągach dróg powiatowych o długości 620 m na terenie gminy Trzcianne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
PROBUK Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97679,06 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 110699,94
Oferta z najniższą ceną: 110699,06 / Oferta z najwyższą ceną: 118455,07
Waluta: PLN.


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:36 dnia 22.8.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00