kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Starosta Moniecki ul. Słowackiego 5a 
19-100 Mońki 

Mońki, dnia 22.08.2013 r.
 
ASI.272.14.2013 
 
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 297112-2013 z dnia 2013-07-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki 
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Krzywa gmina Jasionówka na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 193, poz. 1287 ze... 
Termin składania ofert: 2013-08-06  
 
Mońki: Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Krzywa gmina Jasionówka 
Numer ogłoszenia: 337260 - 2013; data zamieszczenia: 21.08.2013 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 297112 - 2013r. 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23. 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Krzywa gmina Jasionówka. 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Krzywa gmina Jasionówka na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 193, poz. 1287 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Realizacja prac związanych z przedmiotem zamówienia zostaje podzielona na dwa etapy: Etap 1: a) przeliczenie i wyrównanie punktów osnowy II i III klasy do układu 1992 i układu 2000, b) analiza istniejącej dokumentacji wraz z określeniem jej stanu i przydatności przy ww. pracy, c) geodezyjne prace pomiarowe niezbędne przy kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Pierwszy etap prac uznaje się za zakończony w momencie złożenia kompletu materiałów dotyczących przeliczenia i wyrównania punktów osnowy pomiarowej z punktu a), protokołu z analizy o której mowa w punkcie b), oraz udostępnienia kompletu wyników prac pomiarowych, o których mowa w punkcie c) przy założeniu pozytywnego wyniku kontroli złożonych materiałów. Etap 2: Prace w etapie drugim traktuje się jako resztę niezbędnych czynności potrzebnych do wykonania kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Krzywa gmina Jasionówka. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie może być ono powierzone podwykonawcom.. 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.00.00-6. 
SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2013. 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: . 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 
Usługi Geodezyjne Agnieszka Ciotrowska, ul. Lipowa 3/5, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.  
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 86625,00 PLN. 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
Cena wybranej oferty: 34000,00 
Oferta z najniższą ceną: 34000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 75891,00 
Waluta: PLN. 
 
 
 
STAROSTA 
mgr Joanna Kulikowska 

Autor: Marzena Kakareko

Opublikowane o godzinie 13:19 dnia 22.8.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00