kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 05.09.2013 r.

ASI.272.15.2013

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 309462-2013 z dnia 2013-08-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1/ Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę odcinków dróg o łącznej długości 2 447 m na niżej wymienionych drogach powiatowych: a) dr Nr 1399B Knyszyn - Grądy - Zofiówka - dr 1398 B (na odcinku Knyszyn - Poniklica) o długości 850 m;...
Termin składania ofert: 2013-08-20

Mońki: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 2 447 m
Numer ogłoszenia: 358036 - 2013; data zamieszczenia: 04.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 309462 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 2 447 m.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę odcinków dróg o łącznej długości 2 447 m na niżej wymienionych drogach powiatowych: a) dr Nr 1399B Knyszyn - Grądy - Zofiówka - dr 1398 B (na odcinku Knyszyn - Poniklica) o długości 850 m; b) dr Nr 1848 B Klewianka /dr. 1849 B/ Piwowary - dr 1417 B na odcinku 815 m; c) dr Nr 1357 B Bobrówka - Kamionka - dr woj. Nr 671 na odcinku 150 m d) dr Nr 1373 B dr woj. Nr 671 - Kulesze Chobotki - Kruszyn - do drogi Nr 1372 B na odcinku 400 m; e) dr Nr 2626 B - ul. Stary Rynek w m. Goniądz na odcinku 232 m Roboty drogowe będą polegały na: - odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych, - mechanicznym ścinaniu poboczy, - profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, - wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego, - skropieniu mechanicznym warstw konstrukcyjnych nawierzchni, - wykonaniu warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki asfaltowej, - uzupełnieniu poboczy, - regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych i wodociągowych, - przebudowie przepustów, - wykonaniu zjazdów z kruszywa naturalnego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe UNIDROG, ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1032617,31 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 789746,96
Oferta z najniższą ceną: 789746,96 / Oferta z najwyższą ceną: 1127855,65
Waluta: PLN.


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 10:31 dnia 5.9.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00