kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 16.10.2013 r.ASI.272.18.2013

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 383886-2013 z dnia 2013-09-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiot zamówienia obejmuje Remont drogi powiatowej Nr 1838B od granicy powiatu/Strękowa Góra - Laskowiec - Gugny - Osowiec do drogi krajowej Nr 65 na odcinku od km 0+000 do km 33 + 000 Roboty drogowe będą polegały na: - mechanicznym...
Termin składania ofert: 2013-10-07

Mońki: Remont drogi powiatowej Nr 1838 B od granicy powiatu/Strękowa Góra - Laskowiec - Gugny - Osowiec do drogi krajowej Nr 65 na odcinku od km 0+000 do km 33 + 000
Numer ogłoszenia: 418644 - 2013; data zamieszczenia: 15.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 383886 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi powiatowej Nr 1838 B od granicy powiatu/Strękowa Góra - Laskowiec - Gugny - Osowiec do drogi krajowej Nr 65 na odcinku od km 0+000 do km 33 + 000.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje Remont drogi powiatowej Nr 1838B od granicy powiatu/Strękowa Góra - Laskowiec - Gugny - Osowiec do drogi krajowej Nr 65 na odcinku od km 0+000 do km 33 + 000 Roboty drogowe będą polegały na: - mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni drogowej bitumicznej, - wyrównaniu istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową dla ruchu KR1, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, - skropieniu warstwy konstrukcyjnej emulsją asfaltową, - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej dla ruchu KR1 , grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, - uzupełnieniu poboczy pospółką , rozścieleniu i zagęszczeniu, - wykonaniu oznakowania pionowego,.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie udzielane jest w ramach projektu pt. Udostępnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo - poprawa jakości dróg pogranicza polsko - białoruskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 Priorytet I Wzrost Konkurencyjności Obszaru Transgranicznego Działanie 1.3 Poprawa dostępności regionu.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe UNIDROG Sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8466204,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7749908,11
Oferta z najniższą ceną: 7749908,11 / Oferta z najwyższą ceną: 8221399,36
Waluta: PLN.

STAROSTA

mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 10:40 dnia 16.10.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00