kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 22.02.2012 r.
Znak pisma: ASI.272.3.2012

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usług równiarką przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego " .

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług równiarką przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz
19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 4

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w kryterium cena i jest ofertą najkorzystniejszą w tym postępowaniu .
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100 %. Pod względem kryterium cena złożone oferty otrzymały następującą punktację:

Oferta Nr 1 Usługi Budowlano - Drogowe Leszek Grzegorczyk, 19-101 Mońki, ul. Zielona 10, otrzymała - 93,91 pkt;

Oferta Nr 2 Roboty Ziemne i Drogowe "Drogomistrz" Józef Roszkowski 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15, otrzymała - 91,55 pkt,

Oferta Nr 3 Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 4, otrzymała - 100,00 pkt
wz STAROSTY
mgr Robert Sidorski
WICESTAROSTA

Autor: S. Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:43 dnia 23.2.2012r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00