kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 17.10.2013 r.

ASI.272.17.2013

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 375724-2013 z dnia 2013-09-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych, na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2013/2014. Łączna długość dróg objętych zimowym...
Termin składania ofert: 2013-09-30

Mońki: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie 2013/2014
Numer ogłoszenia: 422246 - 2013; data zamieszczenia: 17.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 375724 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie 2013/2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych, na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2013/2014. Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem wynosi 476 km..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Świadczenie usług odśnieżania i usuwania śliskości na drogach powiatowych zamiejskich z wyłączeniem drogi Nr 1408 B Jaskra - dr woj. 671 na odcinku 1,2 km i dr Nr 1406 B /Knyszyn /od dr kraj. Nr 65 - Czechowizna na odcinku 2,4 km oraz na drogach powiatowych miejskich w mieście Mońki i Goniądz
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Roboty Ziemne i Drogowe DROGOMISTRZ, ul. Parkowa 15, 19-100 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 642488,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 478486,00
Oferta z najniższą ceną: 478486,00 / Oferta z najwyższą ceną: 478486,00
Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: Świadczenie usług odśnieżania i usuwania śliskości na drogach powiatowych miejskich w Knyszynie oraz zamiejskich dr Nr 1408 B Jaskra - dr woj. 671 na odcinku 1,2 km i dr Nr 1406 B /Knyszyn/ od dr kraj Nr 65 - Czechowizna na odcinku 2,4 km
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55164,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 40415,20
Oferta z najniższą ceną: 40415,20 / Oferta z najwyższą ceną: 40415,20
Waluta: PLN.


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 8:30 dnia 18.10.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00