kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaAu.3400-7/07

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2007 Pozycja 198693

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Starostwo Powiatowe
Adres pocztowy:
ul. Słowackiego 5a
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Mońki 19-100 podlaskie
Telefon: Fax:
(085) 716 21 96 (085) 716 29 23

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego w sezonie zimowym 2007/2008

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych powiatu monieckiego w sezonie zimowym 2007/2008. Łączna długość dróg wynosi 476 km.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Glówny przedmiot 90.21.20.00-6
Dodatkowe przedmioty 90.21.30.00-3


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 256037.50 Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych powiatu monieckiego z wyłączeniem dróg powiatowych miejskich w mieście Goniądz i mieście Knyszyn

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/11/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Roboty Ziemne i Drogowe Drogomistrz Józef Roszkowski
Adres pocztowy:
ul. Parkowa 15
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Mońki 19-101 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 156377.50

Oferta z najniższą ceną: 156377.50 / Oferta z najwyższą ceną: 156377,50

Waluta: PLN


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA Dostawa mieszanki piaskowo solnej

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/11/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Roboty Ziemne i Drogowe Drogomistrz Józef Roszkowski
Adres pocztowy:
ul. Parkowa 15
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Mońki 19-101 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 66 zł/tonę

Oferta z najniższą ceną: 66 zł/tonę / Oferta z najwyższą ceną: 66 zł/tonę

Waluta: PLN

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:1 dnia 15.11.2007r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00