kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 18.12.2013 r.

ASI.272.20.2013
Mońki: Dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2014 r.
Numer ogłoszenia: 520542 - 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 474562 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2014 r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje zakup nw. paliw i olejów silnikowych dla środków transportu i sprzętów znajdujących się w ewidencji Starostwa Powiatowego w Mońkach: 1/ Etyliny bezołowiowej 95, w ilości do 7 000 l, 2/ Oleju napędowego , w ilości do 55 000 l, Paliwo - etylina bezołowiowa 95 oraz olej napędowy muszą spełniać polskie normy oraz standardy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221 poz. 1441ze zmianami ). Wykonawca musi zapewnić pobór paliwa na stacji paliw położonej, na terenie miasta Mońki, czynnej od godz. 6:00 do godz. 16:00 w dni robocze. Dostawy paliw będą realizowane na stacjach Wykonawcy w ilościach zależnych od bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zapewni bezgotówkowy sposób transakcji. Podczas tankowania rejestrowana będzie ilość i rodzaj pobranego paliwa. Tankowanie paliw każdorazowo będzie dokumentowane wpisem w asygnacie paliwowej na stacji paliw i w karcie paliwowej Zamawiającego wystawionej na numer rejestracyjny pojazdu oraz imię i nazwisko użytkownika Wykonawca będzie wystawiać faktury zbiorcze za dokonane zakupy paliw z terminem płatności 21 dni. Wykonawca zapewni pełny monitoring transakcji: data, miejsce, ilość, cena jednego litra paliwa, wartość zakupionego paliwa po uwzględnieniu oferowanego rabatu z wyszczególnieniem nr rejestracyjnego oraz nazwiska kierowcy. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych, przy zachowaniu następujących warunków: - wykonawca zobowiązuje się do wydania zamawiającemu kart paliwowych bezpłatnie w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania i rozliczenia zamówienia, - wykonawca do każdej faktury będzie dołączał zestawienie transakcji w poszczególnym okresie rozliczeniowym w formie papierowej zawierające co najmniej datę tankowania, rodzaj produktu, ilość, cenę jednostkową, nr rejestracyjny pojazdu, nr karty, wartość transakcji. 3/ Olejów silnikowych: a/ olej do mieszanek paliwowych Orlen Oil 2T semisynthetic w ilości do 80 l lub równoważny o właściwościach nie gorszych niż: - klasa jakości API TC, - półsyntetyczny, do silników dwusuwowych. b/ olej silnikowy LUX 10 SA SAE 30 (piła, podkrzesywarka), w ilości do 800 l lub równoważny o właściwościach nie gorszych niż: - klasa jakości API przynajmniej SA, - klasa lepkości SAE przynajmniej 30, c/ olej silnikowy dla diesla Orlen Oil Diesel 2 HP, w ilości do 250 l lub równoważny o właściwościach nie gorszych niż: - klasa jakości API przynajmniej CG - 4, - klasa lepkości SAE przynajmniej 15W/40 Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawców jako przedmiotu dostawy olejów silnikowych równoważnych produktom wymienionym powyżej. Przez produkty równoważne należy rozumieć tylko takie , które odpowiadają wymienionym powyżej pod względem właściwości jakościowych. Zamawiający wymaga aby olej silnikowy LUX 10 SA SAE 30 dostarczano w opakowaniu o max. poj. 20 l, natomiast pozostałe oleje w opakowaniach o max poj. 5 l. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczał oleje silnikowe sukcesywnie według zapotrzebowania zamawiającego do Starostwa Powiatowego w Mońkach Wydział Dróg 19-101 Mońki ul. Mickiewicza 52 , po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym przez zamawiającego minimum na 7 dni przed wymaganym terminem dostawy. W celu potwierdzenia , że oferowane oleje silnikowe spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji Wykonawca dołączy do oferty : - opis klasyfikacji oferowanych olejów silnikowych wg wzoru załącznik Nr 4 do SIWZ. 4/ Podane wielkości zapotrzebowania na poszczególne asortymenty ( paliwa i oleje silnikowe) są wielkościami szacunkowymi służącymi do określenia wartości zamówienia i mogą ulec zmniejszeniu. 5/ W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie powierzy podwykonawcom..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.21.11.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Dostawa paliw płynnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 284510,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 329900,00
Oferta z najniższą ceną: 329900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 330730,00
Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: dostawa olejów silnikowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
G.D. TRADE Sp. z o.o., ul. Wyszogrodzka 84 B, 09-402 Płock, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9123,70 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11097,10
Oferta z najniższą ceną: 11097,10 / Oferta z najwyższą ceną: 11365,00
Waluta: PLN.
STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:35 dnia 19.12.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00