kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 02.04.2012 r.
Znak pisma: ASI.272.5.2012

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych oraz oczyszczanie rowów przydrożnych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2012 r.” .

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych oraz oczyszczanie rowów przydrożnych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2012 r.” za najkorzystniejsze zostały uznane oferty złożone na przez:

Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 4 na część 1 i 2 zamówienia,

Roboty Ziemne i Drogowe „Drogomistrz” Józef Roszkowski 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15 na część 3 zamówienia
Uzasadnienie: wybrane oferty spełniają warunki określone przez Zamawiającego, otrzymały 100 pkt w kryterium cena i są ofertami najkorzystniejszymi w tym postępowaniu .
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %. Pod względem kryterium „cena” złożone oferty otrzymały następującą punktację:
- Część 1: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego:
Oferta nr 1 Roboty Ziemne i Drogowe „Drogomistrz” Józef Roszkowski, 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15, otrzymała – 94,74 pkt,

Oferta nr 2 Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz 19-100 Mońki, , ul. Armii Krajowej 4 , otrzymała - 100,00 pkt,

Oferta nr 3 Usługi Budowlano – Drogowe Leszek Grzegorczyk , 19-101 Mońki, ul. Zielona 10 , otrzymała – 97,30 pkt,

- Część 2: Dostawa piasku na podsypkę przy wykonaniu remontu chodników:
Oferta nr 1 Roboty Ziemne i Drogowe „Drogomistrz” Józef Roszkowski, 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15, otrzymała – 96,67 pkt,

Oferta nr 2 Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz 19-100 Mońki, , ul. Armii Krajowej 4, otrzymała - 100,00 pkt,

Oferta nr 3 Usługi Budowlano – Drogowe Leszek Grzegorczyk , 19-101 Mońki, ul. Zielona 10 otrzymała – 82,86 pkt.

- Część 3: Oczyszczanie rowów przydrożnych :
Oferta nr 1 Roboty Ziemne i Drogowe „Drogomistrz” Józef Roszkowski, 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15, otrzymała – 100,00 pkt.

Oferta nr 2 Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz 19-100 Mońki, , ul. Armii Krajowej 4, otrzymała - 88,89 pkt,

Oferta nr 3 Usługi Budowlano – Drogowe Leszek Grzegorczyk , 19-101 Mońki, ul. Zielona 10, otrzymała – 80,00pkt.


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:22 dnia 2.4.2012r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00