kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 19.12.2013 r.

ASI.272.21.2013

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 251539-2013 z dnia 2013-11-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: a) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, b) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży...
Termin składania ofert: 2013-12-06

Mońki: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Monieckiego
Numer ogłoszenia: 527770 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 251539 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Monieckiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: a) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, b) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, c) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, d) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, e) ubezpieczenia szyb od stłuczenia, f) ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk. Część II Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, - ubezpieczenie autocasco, - ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów. w następujących jednostkach organizacyjnych: 1 Starostwo Powiatowe w Mońkach, ul. Słowackiego 5A, 19-100 Mońki; 2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, ul. Niepodległości 3, 19-100 Mońki; 3 Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach, ul. Wyzwolenia 22, 19-100 Mońki; -ul. Wyzwolenia 24, 19-100 Mońki; 4 Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Mońkach, ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki; -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach, ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki; -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goniądzu ,ul. Różana 2, 19-110 Goniądz; 5 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki; - ul. Szkolna 22, 19-100 Mońki; - ul. Szkolna 23, 19-100 Mońki; -Kołodzież 85, 19-100 Mońki; 6 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu, ul. Konstytucji 3 Maja 18, 19-110 Goniądz; 7 Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji w Goniądzu, ul. Pl. 11 Listopada 37, 19-110 Goniądz; 8 Dom Pomocy Społecznej w Mońkach, ul. PCK 15, 19-100 Mońki; 9 Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Mocieszach, Mociesze, 19-124 Jaświły; 10 Powiatowa Pływalnia w Mońkach, ul. Tysiąclecia 15b, 19-100 Mońki..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 118008,00
Oferta z najniższą ceną: 118008,00 / Oferta z najwyższą ceną: 118008,00
Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: Ubezpieczenia komunikacyjne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. ul. Gdańska 132, 19-520 Łódź Przedstawicielstwo UNIQA TU S. A., ul. Komorska 29/33, 04-161 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 77706,00
Oferta z najniższą ceną: 77706,00 / Oferta z najwyższą ceną: 91272,00
Waluta: PLN.


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:39 dnia 19.12.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00