kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaZarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a


Mońki, dnia 03.04.2012 r.
Znak pisma: ASI.272.6.2012

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Dostawę materiałów drogowych do budowy i remontu chodników” .

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów drogowych do budowy i remontu chodników za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

„Budromat” Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w kryterium cena i jest ofertą najkorzystniejszą w tym postępowaniu.
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %. Pod względem kryterium cena złożone oferty otrzymały następującą punktację:

- oferta nr 1 „ABW Superbruk” sp. z o .o. Hryniewicze 75/5 , gm. Juchnowiec 15-001 Białystok, skr. poczt. 383 , otrzymała – 82,40 pkt,

- oferta nr 2 „ Budromat” Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59, otrzymała – 100,00 pkt
STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:23 dnia 4.4.2012r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00