kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 24.01.2014 r.


ASI.272.1.2014

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 948-2014 z dnia 2014-01-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje świadczenie usług równiarką przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego. Wymagana ilość sprzętu - 1 szt. Przewidywana ilość pracy w okresie realizacji...
Termin składania ofert: 2014-01-13

Mońki: Świadczenie usług równiarką przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2014 r.
Numer ogłoszenia: 22468 - 2014; data zamieszczenia: 20.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 948 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług równiarką przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2014 r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje świadczenie usług równiarką przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego. Wymagana ilość sprzętu - 1 szt. Przewidywana ilość pracy w okresie realizacji zamówienia: - profilowanie dróg żwirowych do 400 km, - inne prace do 30 godz. Podane powyżej wielkości zapotrzebowania na usługi sprzętowe wykonywane równiarką są wielkościami szacunkowymi służącymi do określenia szacunkowej wartości zamówienia i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od realnych potrzeb zamawiającego. Wynagrodzenie wykonawcy będzie stanowić cenę jednostkową pomnożoną przez ilość faktycznie wykonanych przez wykonawcę i odebranych przez zamawiającego usług. Zakres świadczonych usług będzie ustalany sukcesywnie według potrzeb zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić podstawienie sprzętu na każde wezwanie zamawiającego w ciągu 12 godz. od chwili powiadomienia. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.20.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Drogowe KALINOWSCY Sp. z o.o., ul. Fabryka Chemiczna 19, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75975,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 57452,10
Oferta z najniższą ceną: 57452,10 / Oferta z najwyższą ceną: 226197,00
Waluta: PLN.


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:40 dnia 27.2.2014r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00