kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 26.02.2014 r.

ASI.272.2.2014


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 14640-2014 z dnia 2014-01-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiotem zamówienia jest remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych, na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego. Zamówienie obejmuje: - dostarczenie kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm na wskazane odcinki dróg...
Termin składania ofert: 2014-01-30

Mońki: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2014 r.
Numer ogłoszenia: 65360 - 2014; data zamieszczenia: 25.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 14640 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2014 r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych, na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego. Zamówienie obejmuje: - dostarczenie kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm na wskazane odcinki dróg powiatowych, rozścielenie, zagęszczenie i wyprofilowanie, - zamawiający każdorazowo w zależności od potrzeb będzie uzgadniać z wykonawcą odcinki dróg objęte wykonaniem zamówienia, - wykonawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia robót w terminie 3 dni od telefonicznego zgłoszenia przez zamawiającego potrzeby wykonania remontu, - wykonawca będzie zobowiązany do zachowania ciągłości robót na zleconych przez zamawiającego odcinkach dróg, - przewidywany zakres robót w okresie realizacji zamówienia - do 4 500 m3 dostarczonego, wyprofilowanego i zagęszczonego kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 mm, - jednostką obmiaru wykonanych robót będzie 1 m3 dostarczonego i wbudowanego kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 mm bez względu na odległość transportu. 3.1. Wynagrodzenie wykonawcy będzie stanowić cenę jednostkową określoną w ofercie pomnożoną przez ilość faktycznie wykonanych przez wykonawcę i odebranych przez zamawiającego robót. 3.2. Ilość dowiezionego kruszywa wraz z wbudowaniem , rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem zamawiający będzie potwierdzać w kartach drogowych. 3.3. Dostarczone i wbudowane kruszywo powinno być odpowiedniej jakości i spełniać wymagania dla kruszyw naturalnych do wykonywania remontów nawierzchni żwirowych. W przypadku wątpliwości co do jakości kruszywa Zamawiający może zlecić jego przebadanie pod kątem przydatności do remontu nawierzchni żwirowych. Kruszywo powinno pochodzić z legalnie działającej żwirowni. Wykonawca powinien posiadać koncesję na wydobywanie kruszyw lub pisemne oświadczenie innego podmiotu wraz z podpisaną umową na udostępnienie tego materiału. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać na żądanie Zamawiającego potwierdzenie, że kruszywo użyte do remontu nawierzchni żwirowych odpowiada wymaganiom Polskich Norm i posiada wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości. 3.4. Dostarczone i wbudowane kruszywo naturalne musi być zgodne z wymaganiami określonymi w art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zmianami). Kruszywo musi odpowiadać wymaganiom Polskich Norm i posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości. 3.5.Roboty objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 5 do SIWZ). 3.6. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 14.21.22.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Firma Kaczanowski Usługi transportowe Kaczanowski Jarosław, ul. Kilińskiego 18, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 161280,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 156825,00
Oferta z najniższą ceną: 156825,00 / Oferta z najwyższą ceną: 271215,00
Waluta: PLN.


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:49 dnia 27.2.2014r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00