kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

 
Mońki, dnia 08. 05. 2014 r. 
 
 
ASI.272.4.2014 
 
Mońki: Świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2014 r. 
Numer ogłoszenia: 150514 - 2014; data zamieszczenia: 06.05.2014 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 107720 - 2014r. 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23. 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2014 r.. 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy bieżącym utrzymaniu oraz przy wykonywaniu robót inwestycyjnych na drogach powiatowych powiatu monieckiego niżej wymienionym sprzętem: 1/ koparko - ładowarka - 1 szt., 2/ koparka z łyżką o pojemności łyżki co najmniej 0,8 m3 - 1 szt., 3/ samochód ciężarowy samowyładowczy o ładowności powyżej 10 ton - 2 szt., Zakres świadczonych usług będzie ustalany sukcesywnie według potrzeb zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić podstawienie sprzętu na każde wezwanie zamawiającego w ciągu 12 godz. od chwili powiadomienia (telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną). Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.. 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.00.00-8, 60.18.10.00-0. 
SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
Część NR: 1    
Nazwa: Świadczenie usług koparką z łyżką 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2014. 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: . 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 
Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 4, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.  
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39500,00 PLN. 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
Cena wybranej oferty: 48585,00 
Oferta z najniższą ceną: 48585,00 / Oferta z najwyższą ceną: 48585,00 
Waluta: PLN. 
Część NR: 2    
Nazwa: Świadczenie usług koparką z łyżką 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2014. 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: . 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 
Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 4, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.  
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5250,00 PLN. 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
Cena wybranej oferty: 6088,50 
Oferta z najniższą ceną: 6088,50 / Oferta z najwyższą ceną: 6088,50 
Waluta: PLN. 
Część NR: 3    
Nazwa: Świadczenie usług samochodem ciężarowym powyżej 10 ton 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2014. 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: . 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 
Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 4, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.  
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35600,00 PLN. 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
Cena wybranej oferty: 43788,00 
Oferta z najniższą ceną: 43788,00 / Oferta z najwyższą ceną: 43788,00 
Waluta: PLN. 
 
 
 
 
 
 
wz STAROSTY 
mgr Robert Sidorski 
WICESTAROSTA

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:45 dnia 8.5.2014r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00