kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 04.07.2012 r.
Znak pisma: ASI.272.10.2012

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „ Dostawę samochodu ciężarowego o masie całkowitej do 3,5 ton do przewozu osób oraz ładunku dla Starostwa Powiatowego w Mońkach”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę samochodu ciężarowego o masie całkowitej do 3,5 ton do przewozu osób oraz ładunku dla Starostwa Powiatowego w Mońkach” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Frank-Cars Sp. z o. o. Autoryzowany Dealer 42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 147/151

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez zamawiającego, jest zgodna z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych uzyskała najwyższą ilość punktów , obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ i jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty:
Oferta nr 1: Auto - Skar Sp. z o. o., ul. Radomska 164, 25-451 Kielce;
Oferta nr 2 : Tandem Sp. z o. o., 42-500 Będzin, ul. Czeladzka 67 ;
Oferta nr 3: Frank-Cars Sp. z o. o. Autoryzowany Dealer 42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 147/151.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert:
Cena oferty – 85 %;
Zużycie energii – 10%;
Emisja CO2 – 3 %;
Emisje zanieczyszczeń – 2 %.
Ocenie wg ww. kryteriów podlegały 2 ważne oferty, które otrzymały następującą punktację:

nr oferty
kryteria
Ocena
(pkt)

cena
(pkt)
zużycie energii
(pkt)
emisja CO2
(pkt)
Emisje zanieczyszczeń (pkt)

1
78,15
9,54
2,87
2,00
92,56
3
85,00
10,00
3,00
2,00
100,00


W przedmiotowym postępowaniu:
wykluczono wykonawcę oferty Nr 2 Tandem sp. z o. o., ul. Czeladzka 67, 42-500 Będzin na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4.
Uzasadnienie: Wykonawca w określonym przez zamawiającego terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 „ z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”,
odrzucono ofertę Nr 2 firmy Tandem sp. z o. o. ul. Czeladzka 67, 42-500 Będzin na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. Oferta Nr 2 podlega również odrzuceniu na podstawie art.89 ust.1 pkt 7, ponieważ wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian treści oferty.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy „ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą” oraz zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy „zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3” .STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 12:16 dnia 4.7.2012r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00