kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 22. 05.2014 r.


ASI.272.6.2014

Mońki: Poprawa układu komunikacyjnego w Knyszynie poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2339 B ul. Południowej i drogi powiatowej Nr 2341 B ul. Szkolnej o łącznej długości 1 137,60 m
Numer ogłoszenia: 168492 - 2014; data zamieszczenia: 19.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 121766 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa układu komunikacyjnego w Knyszynie poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2339 B ul. Południowej i drogi powiatowej Nr 2341 B ul. Szkolnej o łącznej długości 1 137,60 m.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ( z uwzględnieniem postanowień art. 2 pkt. 8 oraz art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonanie zadania pod nazwą Poprawa układu komunikacyjnego w Knyszynie poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2339 B ul. Południowej i drogi powiatowej Nr 2341 B ul.Szkolnej o łącznej długości 1 137,60 m w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dosępność - Rozwój W stanie istniejącym: ul. Południowa w Knyszynie posiada jezdnię brukową ulepszoną miejscowo pospółką; ul. Szkolna w Knyszynie posiada nawierzchnię bitumiczną. Roboty budowlane bedą polegały na: przebudowie ul. Południowej w Knyszynie na odcinku 694,60 m; remoncie ul. Szkolnej w Knyszynie na odcinku 443,00 m. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót drogowych: roboty pomiarowe; usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; wycinkę drzew; roboty rozbiórkowe; frezowanie nawierzchni asfaltowych; roboty ziemne; odwodnienie korpusu drogowego ( budowa sieci kanalizacji deszczowej); ustawienie krawężników i obrzeży; wykonanie chodnika; wykonanie pdbudowy z kruszywa łamanego pod chodniki, zjazdy i parking; wyrównanie istniejacej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie; regulacja pionowa studzienek rewizyjnych; wykonanie ścieków podchodnikowych z elementów prefabrykowanych; wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca: ul. Południowa gruboość 5 cm, ul. Szkolna grubość 4 cm); wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna: ul. Południowa grubość 4 cm, ul. Szkolna grubość 3 cm); oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych; skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych; wykonanie nawierzchni z polbruku; plantowanie i humusowanie z obsianiem skarp; oznakowanie poziome i pionowe, lustro, barierki, próg zwalniający. Kod CPV 45.00.00.00-7 - roboty budowlane, Kod CPV 45.23.31.40-2 - roboty drogowe, Kod CPV 45.23.32.20-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg Kod CPV 45.23.13.00-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2/ Regulacje dotyczące podwykonawstwa: a) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Informację taką należy zamieścić w załączniku Nr 5 do SIWZ Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, b)Wykonawca może: - powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, pomimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom; - wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; - wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; - zrezygnować z podwykonawstwa. c) w przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; d) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy o podwykonawstwo; e) umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; f) do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i wykonawcy; g) zawarta umowa o podwykonawstwo musi być zgodna z treścią zaakceptowanego przez zamawiającego projektu umowy; h) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; i) wykonawca jest zobowiązany przedkładać zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z zastrzeżeniem art. 143 b ust. 8 ustawy Pzp; 3/ Na wykonane roboty drogowe Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji. 4/ Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania prowadzonych robót w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót. Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na ul. Południowej w Knyszynie. Natomiast wykonawca wykona we własnym zakresie projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na ul. Szkolnej w Knyszynie. 5/ Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej przy odbiorze końcowym następujące dokumenty: - recepty i ustalenia technologiczne; - dziennik budowy i książki obmiarów; - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badania i oznaczenia laboratoryjne, zgodne z SST; - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót; - kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 6/ Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa: a) przedmiar robót - załącznik Nr 8 do SIWZ, b) wzór umowy - załącznik Nr 7 do SIWZ c) szczegółowe specyfikacje techniczne - załącznik Nr 9 do SIWZ, d) projekty wykonawcze/zgłoszenie - załącznik Nr 10 do SIWZ. 7/ W przypadku gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy odniesienia, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust.5 ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 8/ Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego użycia oraz drewno z wycinki drzew Wykonawca będzie zobowiązany odwieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.13.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe UNIDROG sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1121271,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1088341,64
Oferta z najniższą ceną: 1088341,64 / Oferta z najwyższą ceną: 1333936,93
Waluta: PLN.


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:35 dnia 27.5.2014r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00