kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 03.12.2012 r.
Znak pisma: ASI.272.16.2012

Dotyczy: zawiadomienia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na " Dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2013 r."

Informacja o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania na "Dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2013 r. Część 1: dostawa paliw płynnych, Część 2: dostawa olejów silnikowych"


Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu na Część1: dostawa paliw płynnych złożono 1 ważna ofertę i na Część 2: dostawa olejów silnikowych złożono 2 ważne oferty. Oferty z najniższą ceną przewyższają kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny ofert najkorzystniejszych.
Uzasadnienie prawne : zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.


Starosta
mgr Joanna Kulikowska


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:58 dnia 3.12.2012r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00