kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Au.3400-8/07

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2007 Pozycja 215114

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Starostwo Powiatowe
Adres pocztowy:
ul. Słowackiego 5a
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Mońki 19-100 podlaskie
Telefon: Fax:
(085) 716 21 96 (085) 716 29 23

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości zimowej na drogach powiatowych powiatu monieckiego, na terenie miasta Knyszyn i miasta Goniądz w sezonie zimowym 2007/2008.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych powiatu monieckiego, na terenie miasta Knyszyn i miasta Goniądz w sezonie zimowym 2007/2008. Łączna długość ulic 14,8 km.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Glówny przedmiot 90.21.20.00-6
Dodatkowe przedmioty 90.21.30.00-3


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 38742.00 Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych miejskich w Knyszynie

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/12/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie.
Adres pocztowy:
ul. Rynek 39
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Knyszyn 19-120 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 9510

Oferta z najniższą ceną: 9510 / Oferta z najwyższą ceną: 9510

Waluta: PLN


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych miejskich w Goniądzu.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe EM-KA Mirosław Kryński
Adres pocztowy:
ul. Wojska Polskiego 18/2
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Goniądz 19-110 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 29232

Oferta z najniższą ceną: 29232 / Oferta z najwyższą ceną: 29232

Waluta: PLN

Starosta Moniecki
mgr Zbigniew Męczkowski






Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:30 dnia 7.12.2007r.



Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00