kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaMońki, dnia 27.08.2014 r.

ASI.272.12.2014Ogłoszenie powiązane:


Ogłoszenie nr 255222-2014 z dnia 2014-07-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 2 145,50 m na nw. odcinkach; droga powiatowa Nr 1351 B w m. Zabiele długość 247,50 m;...
Termin składania ofert: 2014-08-18

Mońki: Przebudowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 2 145,50 m
Numer ogłoszenia: 281730 - 2014; data zamieszczenia: 25.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 255222 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 2 145,50 m.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1/ Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 2 145,50 m na nw. odcinkach; droga powiatowa Nr 1351 B w m. Zabiele długość 247,50 m; droga powiatowa Nr 1353 B w m. Mociesze długość 420 m; droga powiatowa Nr 1352 B w m. Brzozowa długość 1006 m; droga powiatowa Nr 1350 m. Mikicin długość 50 m; droga powiatowa Nr 1356 B m. Romejki długość 222 m; droga powiatowa Nr 1412 B m. Rutkowskie Duże długość 200 m Kod CPV 45.23.31.40-2 - roboty drogowe, Kod CPV 45.23.32.22-1 - roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 2/ Regulacje dotyczące podwykonawstwa: a) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. b)Wykonawca może: - powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, pomimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom; - wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; - wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; - zrezygnować z podwykonawstwa. c) w przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamwiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; d) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy o podwykonawstwo; e) umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; f) do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i wykonawcy; g) zawarta umowa o podwykonawstwo musi być zgodna z treścią zaakceptowanego przez zamawiającego projektu umowy; h) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; i) wykonawca jest zobowiązany przedkładać zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z zastrzeżeniem art. 143 b ust. 8 ustawy Pzp; 3/ Na wykonane roboty drogowe Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji. 4/ Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych, uzyskania wymaganym prawem uzgodnień i przedłożenia go Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót. Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania prowadzonych robót w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas trwania robót. 5/ Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa: a) przedmiar robót - załącznik Nr 8 do SIWZ, b) wzór umowy - załącznik Nr 7 do SIWZ c) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik Nr 9 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.22-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Usługi Ogólnobudowlane Dan - Bud Iwona Daniłowska, ul. Branickiego 27/64, 15-085 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 260570,22 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 206758,94
Oferta z najniższą ceną: 206758,94 / Oferta z najwyższą ceną: 206758,94
Waluta: PLN.

STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:26 dnia 29.8.2014r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00