kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 28.08.2012 r.
ASI.272.13.2012

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Boguszewo, Czekołdy, Dudki, Dudki Kolonia, Dziękonie, Konopczyn, Kropiwnica, Krzeczkowo, Kuczyn, Lewonie, Magnusze, Moniuszeczki, Potoczyzna, Sikory, Waśki, i Zalesie gmina Mońki w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali ”

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Boguszewo, Czekołdy, Dudki, Dudki Kolonia, Dziękonie, Konopczyn, Kropiwnica, Krzeczkowo, Kuczyn, Lewonie, Magnusze, Moniuszeczki, Potoczyzna, Sikory, Waśki, i Zalesie gmina Mońki w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali ” zgodnie z art. 94 ust 3 wybrano ponownie najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Kartograficznych "WITMAR" s. c. Krystyna i Witold Piotrowicz, 15-472 Białystok, ul. Ciepła 1

Uzasadnienie:
Faktyczne - W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrany wykonawca GEO – MARK Biuro Usług Geodezyjno – Informatycznych Marek Stodulski al. Grunwaldzka 135, 82 – 300 Elbląg odmówił podpisania umowy na realizację ww. zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie uprawnienia wynikającego z przepisów ustawy wybrał ofertę najkorzystniejszą następną w kolejności Nr 2 Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjno Kartograficznych "WITMAR" s. c. Krystyna i Witold Piotrowicz, 15-472 Białystok, ul. Ciepła 1, która otrzymała w kryterium cena 82,51 pkt.
Prawne – zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych „jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1".STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:51 dnia 28.8.2012r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00