kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 09.09.2014 r.


ASI.272.13.2014

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 259762-2014 z dnia 2014-08-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1/ Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego na niżej wymienionych odcinkach: a) droga Nr 1399 B Knyszyn - Grądy - Zofiówka - dr 1398 B (na odcinku Knyszyn - Poniklica) -600 m; b) droga Nr...
Termin składania ofert: 2014-08-20

Mońki: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2014 r.
Numer ogłoszenia: 296496 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 259762 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2014 r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1/ Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego na niżej wymienionych odcinkach: a) droga Nr 1399 B Knyszyn - Grądy - Zofiówka - dr 1398 B (na odcinku Knyszyn - Poniklica) -600 m; b) droga Nr 1814 B (skrzyżowanie w m. Trzcianne); c) droga Nr 1373 B dr. woj. 671 - Kulesze Chobotki - Kruszyn - do dr 1372 B - 400 m ; d) droga Nr 2622 B ul. Konstytucji 3 Maja w Goniądzu - 245 m; e) droga Nr 1355 B Starowola - Koziniec - Słomianka - Jasionówka - 600m; f) droga Nr 1363 B Mońki - Kołodzież - Trzcianne (od przepustu do skrzyżowania z dr Nr 1365 B) - 300 m; g) droga Nr 1363 B Mońki - Kołodzież - Trzcianne (tartak) - 300 m; Przebudowa odcinków dróg będzie polegała na wykonaniu następujących robót: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych; wymiana kratek ściekowych ulicznych, regulacja pionowa wraz z montażem; regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych; rozebranie krawężników betonowych ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej; ustawienie krawężników betonowych wraz z wykonaniem ławy betonowej i wodociągowych oczyszczenie warstw bitumicznych mechaniczne ścinanie poboczy; profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego; frezowanie nawierzchni asfaltowych; wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej; skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową; wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej; lokalne uzupełnienie poboczy 2/ Regulacje dotyczące podwykonawstwa: a) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Informację taką należy zamieścić w załączniku Nr 5 do SIWZ Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, b)Wykonawca może: - powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, pomimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom; - wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; - wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; - zrezygnować z podwykonawstwa. c) w przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; d) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy o podwykonawstwo; e) umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; f) do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i wykonawcy; g) zawarta umowa o podwykonawstwo musi być zgodna z treścią zaakceptowanego przez zamawiającego projektu umowy; h) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; i) wykonawca jest zobowiązany przedkładać zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z zastrzeżeniem art. 143 b ust. 8 ustawy Pzp; 3/ Na wykonane roboty drogowe Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji. 4/ Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania prowadzonych robót w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 5/ Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej przy odbiorze końcowym następujące dokumenty: - recepty i ustalenia technologiczne; - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badania i oznaczenia laboratoryjne, zgodne z SST; - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST; - inwentaryzację podwykonawczą na przebudowę drogi Nr 1399 B Knyszyn - Grądy - Zofiówka - dr 1398 B (odcinek Knyszyn - Poniklica) o długości 600 m. 6/ Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: a) przedmiar robót - załącznik Nr 8 do SIWZ, b) wzór umowy - załącznik Nr 7 do SIWZ c) szczegółowe specyfikacje techniczne - załącznik Nr 9 do SIWZ, d) rysunki - załącznik Nr 10 do SIWZ 7/ Przez nazwy materiałów budowlanych wskazane w dokumentacji przetargowej należy rozumieć , że wskazaniom tym zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych towarzyszą wyrazy lub równoważne o parametrach tych samych lub lepszych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.23.32.20-7, 45.23.31.40-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Unidrog Sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 538366,26 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 641123,10
Oferta z najniższą ceną: 641123,10 / Oferta z najwyższą ceną: 844224,57
Waluta: PLN.
STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:52 dnia 11.9.2014r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00