kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 29.08. 2012 r.
Znak pisma: ASI.272.12.2012

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 4,104 km”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 4,104 km” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o. o., 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 ważne oferty:
- oferta Nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o., 15-680 Białystok, ul. Produkcyjna 102 otrzymała – 94,97 pkt;
- oferta Nr 2 złożona przez MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S. A. , 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8 W otrzymała – 93,24 pkt;
- oferta Nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG”
Sp. z o. o., 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4 otrzymała – 100,00 pkt;
- oferta Nr 4 złożona przez Strabag Sp. z o. o. Budownictwo Infrastruktury ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków Dyrekcja Płn. - Wsch. PF Oddział Białystok, Grupa Augustów,
16 – 300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 54 otrzymała – 93,56 pkt

STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 12:35 dnia 29.8.2012r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00