kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 19.11.2014 r.

ASI.272.17.2014

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 344420-2014 z dnia 2014-10-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 1 700 000 zł (słownie zł: jeden milion siedemset tysięcy) na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na...
Termin składania ofert: 2014-10-30
________________________________________
Mońki: Udzielenie i obsługa kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 1 700 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu
Numer ogłoszenia: 374418 - 2014; data zamieszczenia: 14.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 344420 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 1 700 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 1 700 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Bank Polska Kasa Opieki S. A. Podlaskie Centrum Korporacyjne, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 391046,08 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
- Cena wybranej oferty: 328478,71
- Oferta z najniższą ceną: 328478,71 / Oferta z najwyższą ceną: 365348,77
- Waluta: PLN.


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:43 dnia 20.11.2014r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00