kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

 
Mońki, dnia 24. 10.2014 r. 
 
ASI.272.15.2014 
 
 
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 311942-2014 z dnia 2014-09-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych, na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2014/2015. Łączna długość dróg objętych zimowym... 
Termin składania ofert: 2014-10-03  
 
Mońki: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie 2014/2015 
Numer ogłoszenia: 354938 - 2014; data zamieszczenia: 24.10.2014 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 311942 - 2014r. 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23. 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie 2014/2015. 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych, na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2014/2015. Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem wynosi 476 km. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom , zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 
SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
Część NR: 1    
Nazwa: Świadczenie usług odśnieżania i usuwania śliskości na drogach powiatowych zamiejskich z wyłączeniem drogi Nr 1408 B Jaskra - dr woj. 671 na odcinku 1,2 km i dr Nr 1406 B /Knyszyn /od dr kraj. Nr 65 - Czechowizna na odcinku 2,4 km oraz na drogach powiatowych miejskich w mieście Mońki i Goniądz. 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.10.2014. 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: . 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 
Drogomistrz Roboty Ziemne i Drogowe Józef Roszkowski, ul. Parkowa 15, 19-100 Mońki, kraj/woj. podlaskie.  
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 645731,25 PLN. 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
Cena wybranej oferty: 498021,00 
Oferta z najniższą ceną: 498021,00 / Oferta z najwyższą ceną: 673515,00 
Waluta: PLN. 
Część NR: 2    
Nazwa: Świadczenie usług odśnieżania i usuwania śliskości na drogach powiatowych miejskich w Knyszynie oraz zamiejskich dr Nr 1408 B Jaskra - dr woj. 671 na odcinku 1,2 km i dr Nr 1406 B /Knyszyn/ od dr kraj Nr 65 - Czechowizna na odcinku 2,4 km. 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.10.2014. 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: . 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie, ul. Rynek39, 19-120 Knyszyn, kraj/woj. podlaskie.  
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52646,25 PLN. 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
Cena wybranej oferty: 41550,00 
Oferta z najniższą ceną: 41550,00 / Oferta z najwyższą ceną: 55944,00 
Waluta: PL 
 
 
 
 
STAROSTA 
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:51 dnia 20.11.2014r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00