kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 06.03.2015r
ASI.272.2.2015
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 10049-2015 z dnia 2015-01-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1.Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje : - profilowanie i równanie nawierzchni dróg żwirowych i gruntowych równiarką; - ścinanie poboczy równiarką . Zakres zamówienia związany jest z wynajmem równiarki drogowej wraz z...
Termin składania ofert: 2015-02-09
________________________________________
Mońki: Profilowanie nawierzchni żwirowych i gruntowych równiarką w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r.
Numer ogłoszenia: 47146 - 2015; data zamieszczenia: 04.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 10049 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. 85 727 88 00, faks 85 727 88 30.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Profilowanie nawierzchni żwirowych i gruntowych równiarką w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje : - profilowanie i równanie nawierzchni dróg żwirowych i gruntowych równiarką; - ścinanie poboczy równiarką . Zakres zamówienia związany jest z wynajmem równiarki drogowej wraz z operatorem do równania i profilowania nawierzchni oraz ścinania poboczy na drogach powiatowych, na terenie powiatu monieckiego. Profilowanie drogi polega na poprawieniu przekroju drogi i wyrównaniu jej nierówności w celu lepszego odwodnienia drogi. Profilowanie drogi należy wykonywać równiarką samojezdną. Szerokość nawierzchni profilowania od 4,0 m - 7,0 m. Ze względu na różny stopień zniszczenia nawierzchni, rodzaj gruntu i sposób profilowania, liczbę przejazdów równiarką należy dostosować do uzyskania należytego profilu drogi. W czasie profilowania równiarka powinna wyrównywać wyboje ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów w czasie suchej pogody oraz z nierównomiernego zagęszczenia jezdni. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia kamieni z jezdni wyciągniętych w wyniku profilowania i złożenia na poboczu drogi. Ścinanie poboczy będzie polegać na zebraniu gruntu z zawyżonych w stosunku do jezdni poboczy. Ścinanie należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni z zachowaniem spadków. Szerokość ścinania poboczy 1,0 - 1,5 m. Wykonawca określi cenę jednostkową za 1 km profilowania oraz ceną jednostkową za 1 godz. ścinania poboczy. Cena jednostkowa musi zawierać koszt przejazdów do miejsca realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanych robót i do utrzymania ruchu publicznego w ich obrębie zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową. Zabezpieczenie terenu budowy obowiązuje w okresie realizacji robót. Wykonawca zapewni wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wykonawca zapewni Zamawiającemu co najmniej 1 równiarkę na realizację zamówienia obsługiwaną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Przewidywana ilość pracy w okresie realizacji zamówienia: - profilowanie dróg żwirowych do 350 km, - inne prace (ścinanie poboczy) do 80 godz. Podane powyżej wielkości zapotrzebowania na prace wykonywane równiarką są wielkościami szacunkowymi służącymi do określenia szacunkowej wartości zamówienia i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od realnych potrzeb zamawiającego. Wynagrodzenie wykonawcy będzie stanowić cenę jednostkową pomnożoną przez ilość faktycznie wykonanych przez wykonawcę i odebranych przez zamawiającego robót. Zakres robót będzie ustalany sukcesywnie według potrzeb zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić podstawienie sprzętu na każde wezwanie zamawiającego w ciągu 12 godz. od chwili powiadomienia (telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną). 2.Odbiór robót. W przypadku nienależytego wykonania robót zamawiający przerwie czynności odbioru i ustali nowy termin odbioru oraz termin wykonania robót poprawkowych . Odbioru robót dokonuje się w odniesieniu do ustalonego zakresu . Odbiór polega na ocenie jakości wykonanych robót z uwzględnieniem zakresu wykonanych robót. 3. Regulacje dotyczące podwykonawstwa: a) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Informację taką należy zamieścić w załączniku Nr 5 do SIWZ Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, b)Wykonawca może: - powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, pomimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom; - wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; - wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; - zrezygnować z podwykonawstwa. c) w przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; d) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy o podwykonawstwo; e) umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; f) do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i wykonawcy; g) zawarta umowa o podwykonawstwo musi być zgodna z treścią zaakceptowanego przez zamawiającego projektu umowy; h) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; i) wykonawca jest zobowiązany przedkładać zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z zastrzeżeniem art. 143 b ust. 8 ustawy Pzp; 3.4. Miejsce wykonywania robót: teren Powiatu Monieckiego. Zamawiający dołącza do SIWZ mapę sieci dróg powiatowych w Powiecie Monieckim z zaznaczeniem dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 4, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 82431,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
- Cena wybranej oferty: 55042,50
- Oferta z najniższą ceną: 55042,50 / Oferta z najwyższą ceną: 67773,00
- Waluta: PLN.

Wz STAROSTY
mgr Robert Sidorski
Wicestarosta

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:36 dnia 10.3.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00