kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 06. 03.2015 r.
ASI.272.4.2015
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 24294-2015 z dnia 2015-02-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje świadczenie prac w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego niżej wymienionym sprzętem: 1/ koparko - ładowarka - 1 szt., 2/ koparka z łyżką o pojemności łyżki co...
Termin składania ofert: 2015-02-20
________________________________________
Mońki: Wynajem sprzętu wraz z operatorem/kierowcą w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r.
Numer ogłoszenia: 47282 - 2015; data zamieszczenia: 04.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 24294 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. 85 727 88 00, faks 85 727 88 30.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem sprzętu wraz z operatorem/kierowcą w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje świadczenie prac w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego niżej wymienionym sprzętem: 1/ koparko - ładowarka - 1 szt., 2/ koparka z łyżką o pojemności łyżki co najmniej 0,8 m3 - 1 szt., 3/ samochód ciężarowy samowyładowczy o ładowności powyżej 10 ton - 2 szt., 2.Zakres świadczonych prac będzie ustalany sukcesywnie według potrzeb zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić podstawienie sprzętu na każde wezwanie zamawiającego w ciągu 12 godz. od chwili powiadomienia (telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną). 3. Podane w zał. wielkości zapotrzebowania na prace sprzętowo - transportowe są wielkościami szacunkowymi służącymi do określenia szacunkowej wartości zamówienia i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od realnych potrzeb zamawiającego. 4.Wynagrodzenie wykonawcy będzie stanowić cenę jednostkową pomnożoną przez ilość faktycznie wykonanych przez wykonawcę i odebranych przez zamawiającego usług. 5.Podana w ofercie cena jednostkowa będzie obejmować pełen zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności koszty pracy sprzętu wraz z kierowcą/operatorem, koszty dojazdu do miejsca wykonywania prac każdorazowo wskazanych przez zamawiającego , oraz powrotu do siedziby wykonawcy, koszty napraw sprzętu, koszty przestoju z powodu awarii i inne. 6. Sprzęt wraz z operatorem/kierowcą oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki techniczne dopuszczające do ruchu po drogach publicznych 7. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia : drogi powiatowe na terenie Powiatu Monieckiego. 8. Regulacje dotyczące podwykonawstwa: a) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. b)Wykonawca może: - powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, pomimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom; - wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; - wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; - zrezygnować z podwykonawstwa. c) w przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; d) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy o podwykonawstwo; e) umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; f) do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i wykonawcy; g) zawarta umowa o podwykonawstwo musi być zgodna z treścią zaakceptowanego przez zamawiającego projektu umowy; h) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; i) wykonawca jest zobowiązany przedkładać zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z zastrzeżeniem art. 143 b ust. 8 ustawy Pzp;..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.52.00.00-8, 60.18.10.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Świadczenie prac koparko - ładowarką
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 4, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40408,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
- Cena wybranej oferty: 48585,00
- Oferta z najniższą ceną: 48585,00 / Oferta z najwyższą ceną: 48585,00
- Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: świadczenie prac koparką z łyżką o pojemności co najmniej 0,8 m3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 4, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5063,85 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
- Cena wybranej oferty: 6088,50
- Oferta z najniższą ceną: 6088,50 / Oferta z najwyższą ceną: 6088,50
- Waluta: PLN.
Część NR: 3
Nazwa: Świadczenie prac samochodem ciężarowym samowyładowczym powyżej 10 ton
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 4, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35418,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
- Cena wybranej oferty: 43788,00
- Oferta z najniższą ceną: 43788,00 / Oferta z najwyższą ceną: 43788,00
- Waluta: PLN.


Wz STAROSTY
mgr Robert Sidorski
WicestarostaAutor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:49 dnia 10.3.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00