kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

  
Mońki, dnia 12.04.2013 r. 
 
PRP.042.4.12.2012 
 
 
 
Informacja o unieważnieniu postępowania  
 
Zarząd Powiatu w Mońkach 19-100 Mońki ul. Słowackiego 5 a informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę urządzeń do wyposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w ramach Projektu "Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu" Zadanie 4. Zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych - praktyczna nauka zawodu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013"  
 
Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wpłynęła żadna oferta. 
Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 - zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  
 
wz STAROSTY 
mgr Robert Sidorski 
WICESTAROSTA

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:2 dnia 12.4.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00