kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 01.03.2013 r.
Znak pisma: ASI.272.1.2013

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg" .

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg " za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Spółka z o. o., 19-300 Ełk, ul. Kolonia 1

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w kryterium cena i jest ofertą najkorzystniejszą w tym postępowaniu .
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 ważne oferty .
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100 %.
Oferta Nr 1 BITUNOVA Sp. z o. o. 01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 237 otrzymała 84,42 pkt;
Oferta nr 2 Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Ełku Sp. z o. o. 19-300 Ełk, ul. Kolonia 1 otrzymała 100,00 pkt.
W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy z postępowania.
STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:58 dnia 1.3.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00