kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 20. 03.2015 r.

ASI.272.3.2015

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 20210-2015 z dnia 2015-01-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1. Przedmiotem zamówienia jest: a) remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych, na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego, w ilości do 4 500 m3, b) dostawa piasku na podsypkę przy wykonywaniu remontów chodników w ciągach...
Termin składania ofert: 2015-02-16
________________________________________
Mońki: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r.
Numer ogłoszenia: 56370 - 2015; data zamieszczenia: 13.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 20210 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. 85 727 88 00, faks 85 727 88 30.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych, na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego, w ilości do 4 500 m3, b) dostawa piasku na podsypkę przy wykonywaniu remontów chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego, w ilości do 1000 m3, 2. Zgłoszenia konieczności wykonywania remontów oraz dostaw piasku następować będą w formie telefonicznej lub pisemnej. 3. Wynagrodzenie wykonawcy będzie stanowić cenę jednostkową określoną w ofercie pomnożoną przez ilość faktycznie wykonanych przez wykonawcę i odebranych przez zamawiającego robót. 4. Ilość dowiezionego kruszywa wraz z wbudowaniem , rozścieleniem, zagęszczeniem i wyprofilowaniem oraz dowiezionego piasku zamawiający będzie potwierdzać w kartach drogowych. 5. Dostarczone i wbudowane kruszywo powinno być odpowiedniej jakości i spełniać wymagania dla kruszyw naturalnych do wykonywania remontów nawierzchni żwirowych. Dostarczony piasek musi spełniać wymagania podsypki piaskowej stosowanej przy wykonywaniu remontach chodników. W przypadku wątpliwości co do jakości kruszywa Zamawiający może zlecić jego przebadanie pod kątem przydatności do remontu nawierzchni żwirowych. Kruszywo powinno pochodzić z legalnie działającej żwirowni. Wykonawca powinien posiadać koncesję na wydobywanie kruszyw lub pisemne oświadczenie innego podmiotu wraz z podpisaną umową na udostępnienie tego materiału. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać na żądanie Zamawiającego potwierdzenie, że kruszywo użyte do remontu nawierzchni żwirowych oraz dostarczony piasek na podsypkę odpowiadają wymaganiom Polskich Norm i posiadają wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości. 6. Dostarczone i wbudowane kruszywo naturalne musi być zgodne z wymaganiami określonymi w art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami). Kruszywo musi odpowiadać wymaganiom Polskich Norm i posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości. 7. Roboty objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6 do SIWZ). 8. Regulacje dotyczące podwykonawstwa: a) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. b)Wykonawca może: - powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, pomimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom; - wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; - wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; - zrezygnować z podwykonawstwa. c) w przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; d) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy o podwykonawstwo; e) umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; f) do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i wykonawcy; g) zawarta umowa o podwykonawstwo musi być zgodna z treścią zaakceptowanego przez zamawiającego projektu umowy; h) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; i) wykonawca jest zobowiązany przedkładać zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z zastrzeżeniem art. 143 b ust. 8 ustawy Pzp; 9. Miejsce wykonywania robót: teren Powiatu Monieckiego. Zamawiający dołącza do SIWZ mapkę sieci dróg powiatowych w Powiecie Monieckim..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 14.21.22.00-2, 14.21.23.10-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych, na drogach powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Firma Kaczanowski Usługi Transportowe Kaczanowski Jarosław, ul. Kilińskiego 18, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130417,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
- Cena wybranej oferty: 143010,00
- Oferta z najniższą ceną: 143010,00 / Oferta z najwyższą ceną: 249075,00
- Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Dostawa piasku na podsypkę przy wykonywaniu remontów chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 4, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24552,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
- Cena wybranej oferty: 27060,00
- Oferta z najniższą ceną: 27060,00 / Oferta z najwyższą ceną: 49200,00
- Waluta: PLN.wz STAROSTY
mgr Robert Sidorski
WICESTAROSTAAutor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 10:35 dnia 23.3.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00