kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 23. 03.2015 r.

ASI.272.5.2015

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 24998-2015 z dnia 2015-02-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1) Zamówienie obejmuje dostawę nw. sprzętu do utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w ramach projektu Udostępnianie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo - poprawa jakości dróg pogranicza polsko -...
Termin składania ofert: 2015-02-19
________________________________________
Mońki: Dostawa ciągnika rolniczego, rębarki i przyczepy rolniczej dla Powiatu Monieckiego
Numer ogłoszenia: 63442 - 2015; data zamieszczenia: 20.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 24998 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. 85 727 88 00, faks 85 727 88 30.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ciągnika rolniczego, rębarki i przyczepy rolniczej dla Powiatu Monieckiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Zamówienie obejmuje dostawę nw. sprzętu do utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w ramach projektu Udostępnianie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo - poprawa jakości dróg pogranicza polsko - białoruskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina : a) ciągnika rolniczego - szt. 1 ; b) rębarki do cięcia gałęzi - szt. 1; c) przyczepy rolniczej - szt. 1 2) Zamawiający wymaga aby wykonawca wraz z dostawą sprzętu przekazał zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: książkę pojazdu, świadectwo homologacji, instrukcje obsługi i konserwacji, książki gwarancyjne z wpisem planowanych przeglądów gwarancyjnych , deklaracje zgodności. Książka gwarancji i instrukcje obsługi muszą być opracowane w języku polskim. Wykonawca przeszkoli pracowników zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu będącego przedmiotem umowy. 3) Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony ciągnik i rębarkę oraz 12 miesięcznej gwarancji na dostarczoną przyczepę. 4) Przeglądy gwarancyjne i użyte do tego materiały oraz naprawy przedmiotu umowy w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt wykonawcy w siedzibie zamawiającego. Koszty dojazdu związane z wykonaniem przeglądów gwarancyjnych i napraw w okresie gwarancyjnym będzie ponosić wykonawca. Ewentualny transport sprzętu do serwisu w okresie gwarancyjnym odbywać się będzie na koszt wykonawcy 5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ, 6) W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 7) Wymagania przedmiotowe: a) zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt spełniał wymagania określone w załączniku Nr 2 do SIWZ. Wykonawca składający ofertę dostarczy charakterystykę oferowanego sprzętu - Załącznik Nr 7 do SIWZ,.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 43.31.22.00-5, 16.50.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie udzielane jest w ramach projektu pt. Udostępnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo - poprawa jakości dróg pogranicza polsko - białoruskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 Priorytet I Wzrost Konkurencyjności Obszaru Transgranicznego Działanie 1.3 Poprawa dostępności regionu.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Dostawa ciągnika rolniczego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Adler agro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szosa Baranowicka 62 A, 15-521 Białystok - Zaścianki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 295122,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
- Cena wybranej oferty: 282777,00
- Oferta z najniższą ceną: 282777,00 / Oferta z najwyższą ceną: 340000,00
- Waluta: PLN.
Część NR: 3
Nazwa: Dostawa przyczepy rolniczej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Edmasz Edward Nowacki Spółka jawna, ul. Grodzieńska 23, 18-200 Wysokie Mazowieckie , Oddział Korycin, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44720,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
- Cena wybranej oferty: 46100,40
- Oferta z najniższą ceną: 46100,40 / Oferta z najwyższą ceną: 59655,00
- Waluta: PLN.

WICESTAROSTA
mgr Robert Sidorski


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:14 dnia 24.3.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00