kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 23.04.2015 r.

ASI.272.6.2015

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 63368-2015 z dnia 2015-03-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1) Zamówienie obejmuje dostawę rębaka do rozdrabniania gałęzi dla Powiatu Monieckiego w ramach projektu Udostępnianie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo - poprawa jakości dróg pogranicza polsko - białoruskiego...
Termin składania ofert: 2015-03-30
________________________________________
Mońki: Dostawa rębaka do rozdrabniania gałęzi dla Powiatu Monieckiego
Numer ogłoszenia: 55297 - 2015; data zamieszczenia: 20.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63368 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. 85 727 88 00, faks 85 727 88 30.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa rębaka do rozdrabniania gałęzi dla Powiatu Monieckiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Zamówienie obejmuje dostawę rębaka do rozdrabniania gałęzi dla Powiatu Monieckiego w ramach projektu Udostępnianie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo - poprawa jakości dróg pogranicza polsko - białoruskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina . 2) Zamawiający wymaga aby wykonawca wraz z dostawą rębaka przekazał zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: - świadectwo homologacji, - instrukcję obsługi i konserwacji, - książkę gwarancyjną z wpisem planowanych przeglądów gwarancyjnych, - deklarację zgodności CE. Książka gwarancji i instrukcja obsługi muszą być opracowane w języku polskim. Wykonawca przeszkoli pracowników zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu będącego przedmiotem umowy. 3) Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony rębak. 4) Przeglądy gwarancyjne i użyte do tego materiały oraz naprawy przedmiotu umowy w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt wykonawcy w siedzibie zamawiającego. Koszty dojazdu związane z wykonaniem przeglądów gwarancyjnych i napraw w okresie gwarancyjnym będzie ponosić wykonawca. Ewentualny transport sprzętu do serwisu w okresie gwarancyjnym odbywać się będzie na koszt wykonawcy 5) Zamawiający wymaga aby wykonawca dostarczył kompletny sprzęt do siedziby zamawiającego tj. Starostwo Powiatowe w Mońkach, Wydział Dróg ul. Mickiewicza 52, 19-100 Mońki na koszt własny. 6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, 7) W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 8) Wymagania przedmiotowe: a) zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt spełniał wymagania określone w załączniku Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia; b) wykonawca składający ofertę dostarczy charakterystykę oferowanego sprzętu - Załącznik Nr 7 do SIWZ, oraz kartę katalogową sprzętu lub folder reklamowy (jeżeli istnieje)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.60.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie udzielane jest w ramach projektu pt. Udostępnianie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo - poprawa jakości dróg pogranicza polsko - białoruskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 Priorytet I Wzrost Konkurencyjności Obszaru Transgranicznego Działanie 1.3 Poprawa dostępności regionu.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.04.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- AGREX - Eco Sp. z o.o., ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 134960,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
- Cena wybranej oferty: 184869,00
- Oferta z najniższą ceną: 109470,00 / Oferta z najwyższą ceną: 234930,00
- Waluta: PLN.
STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:7 dnia 23.4.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00