kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

  Mońki, dnia 11.04.2013 r.
Znak pisma: ASI.272.4.2013

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na " wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Ciesze, Dzieżki, Hornostaje, Jaski, Koleśniki, Kołodzież, Kosiorki, Kulesze, Łupichy, Masie, Mejły, Oliszki, Ołdaki, Przytulanka, Pyzy, Rusaki, Rybaki, Sobieski, Świerzbienie, Wojszki, Zblutowo, Znoski, Zyburty i Żodzie gmina Mońki w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali".

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na " wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Ciesze, Dzieżki, Hornostaje, Jaski, Koleśniki, Kołodzież, Kosiorki, Kulesze, Łupichy, Masie, Mejły, Oliszki, Ołdaki, Przytulanka, Pyzy, Rusaki, Rybaki, Sobieski, Świerzbienie, Wojszki, Zblutowo, Znoski, Zyburty i Żodzie gmina Mońki w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali " za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:


Podlaskie Biuro Geodezji Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s. c. Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski, 15-224 Białystok, ul. Parkowa 14

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęło 11 ważnych ofert:
oferta nr 1 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Grottgera 14 A, 15-225 Białystok otrzymała 78,79 pkt;
oferta nr 2 Geodeta Uprawniony Krzysztof Zalewski, 15-537 Białystok, ul. Żółwia 1 otrzymała 76,10 pkt;
oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Tadeusz Wilczewski, 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 11/1 otrzymała 67,39 pkt;
oferta nr 4 Geokart - International Sp. z o. o. 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 otrzymała 28,83 pkt;
oferta nr 5 Podlaskie Biuro Geodezji Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s. c. Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski, 15-224 Białystok, ul. Parkowa 14 otrzymała 100,00 pkt;
oferta nr 7 Pracownia Geodezyjna Żak A. Oczkowski Krusin 53 C, 86-230 Lisewo otrzymała 72,51 pkt;
oferta nr 8 Zakład Usług Geodezyjnych s. c. Jan i Tomasz Poradzińscy 16-400 Suwałki, ul. Nowomiejska 2/39 otrzymała 79,73 pkt;
oferta nr 9 Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne OPGK Rzeszów S. A. 35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1, otrzymała 41,26 pkt;
oferta nr 10 Giżyckie Biuro Geodezyjne Piotr Leśniewski, 11-500 Giżycko, ul. Przemysłowa 1 , otrzymała 76,10 pkt;
oferta nr 11 Pracownia Geodezyjna Geo - Grunt Alicja Karaś 19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 5 A, lok. 114 otrzymała 66,70 pkt;
oferta nr 12 Pro Gis Sp. z o. o. ul. Warszawska 8, 11-500 Giżycko otrzymała 83,98 pkt.
Z postępowania wykluczono wykonawcę Usługi Geodezyjne Krzysztof Bernard Joświg , 19-100 Mońki, ul. Gajowa 7 m 35 oraz odrzucono ofertę nr 6 złożoną przez ww. wykonawcę.
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie uzupełnił w trybie art. 26 ust. 3 dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - "z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu". Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 - "Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert."


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska
Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:29 dnia 11.4.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00