kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

 

Mońki, dnia 12.06. 2015 r.

ASI.272.9.2015

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 111260-2015 z dnia 2015-05-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1) Zamówienie obejmuje dostawę samojezdnej równiarki drogowej dla Powiatu Monieckiego szt. 1 w ramach projektu Udostępnianie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo - poprawa jakości dróg pogranicza polsko - białoruskiego...
Termin składania ofert: 2015-05-22
________________________________________
Mońki: Dostawa samojezdnej równiarki drogowej dla Powiatu Monieckiego
Numer ogłoszenia: 138728 - 2015; data zamieszczenia: 10.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 111260 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. 85 727 88 00, faks 85 727 88 30.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samojezdnej równiarki drogowej dla Powiatu Monieckiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Zamówienie obejmuje dostawę samojezdnej równiarki drogowej dla Powiatu Monieckiego szt. 1 w ramach projektu Udostępnianie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo - poprawa jakości dróg pogranicza polsko - białoruskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2) Zamawiający wymaga aby wykonawca wraz z dostawą równiarki przekazał zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: - świadectwo homologacji, - instrukcję obsługi i konserwacji, - książkę gwarancyjną z wpisem planowanych przeglądów gwarancyjnych, - deklarację zgodności z dyrektywą UE. Książka gwarancji i instrukcja obsługi muszą być opracowane w języku polskim. Wykonawca przeszkoli pracowników zamawiającego w zakresie obsługi równiarki będącej przedmiotem umowy. 3) Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na dostarczoną równiarkę. Maksymalny okres gwarancji - 60 miesięcy. 4) Przeglądy gwarancyjne i użyte do tego materiały oraz naprawy przedmiotu umowy w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt wykonawcy w siedzibie zamawiającego. Koszty dojazdu związane z wykonaniem przeglądów gwarancyjnych i napraw w okresie gwarancyjnym będzie ponosić wykonawca. Ewentualny transport równiarki do serwisu w okresie gwarancyjnym odbywać się będzie na koszt wykonawcy 5. Zamawiający wymaga aby wykonawca dostarczył kompletną maszynę do siedziby zamawiającego tj. Starostwo Powiatowe w Mońkach, Wydział Dróg ul. Mickiewicza 52, 19-100 Mońki na koszt własny. 6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, 7) W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 8) Wymagania przedmiotowe: a) zamawiający wymaga aby oferowana równiarka spełniała wymagania określone w załączniku Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia; b) na potwierdzenie , że oferowana równiarka spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku Nr 2 do SIWZ, wykonawca składający ofertę dostarczy charakterystykę oferowanej maszyny - Załącznik Nr 7 do SIWZ, oraz kartę katalogową lub folder reklamowy (jeżeli istnieje).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.22.10.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie udzielane jest w ramach projektu pt. Udostępnianie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo - poprawa jakości dróg pogranicza polsko - białoruskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 Priorytet I Wzrost Konkurencyjności Obszaru Transgranicznego Działanie 1.3 Poprawa dostępności regionu.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Fabryka Maszyn Budowlanych i Drogowych XCMGEuropa S. A., ul. Nobla 16, 03-930 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 430000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
- Cena wybranej oferty: 509220,00
- Oferta z najniższą ceną: 509220,00 / Oferta z najwyższą ceną: 613155,00
- Waluta: PLN.


STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:1 dnia 12.6.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00